ОУ “Васил Левски“ с. Ябълково

ОУ “Васил Левски“ с. Ябълково

Основно училище „Васил Левски” в с. Ябълково е най-старата образователна институция в региона. Вече повече от 180 години училището е образователен и културен център, възпитава и обучава децата и младите хора от с. Ябълково и околните населени места. В статистиката на училищата в Княжество България за 1896/97 г., стр.342 е посочено, че в с. Алмалий (Ябълково) има училище от 1839 г. “. През 1848 г. е построена първата училищна сграда, която се е помещавала в църковния двор. След Освобождението – 1879 г. е изградено ново училище извън двора на църквата, която е разрушена след земетресението през 1928г. На същото място е възстановена постройката на началното класове, в която днес се помещава детската градина. 

През 1926 г. с. Ябълково вече има и прогимназия, по-късно през учебната 1962/63 година се обединяват двете училища в едно - ОУ „Васил Левски“, което в 1963 година се нанася в нова двуетажна сграда.

От 2009 г. училището е включено в списъка на средищните училища, защото се обучават деца от селата: Скобелево, Сталево, Горски извор и Каснаково.

През 2012 година в училище беше реализиран проект за енергийна ефективност, с  който се постигна намаляване на енергийните разходи, подобряване микроклимата в класните стаи, възпитаване на учениците в ефективно използване на енергията. Днес обучението се провежда в 8 класни стаи и 7 кабинета - 2 кабинета по ИТ, 1 по химия и биология, 1 по физика, 1 по изобразително изкуство. 1 медицински кабинет,   1 кабинет по готварство, 1 трапезария, 1 библиотека, 1 физкултурна стая, всички обновени и светли с бели дъски. Училището има голям двор, с места за отдих, площадки по волейбол, баскетбол, футбол. По спечелен проект „ИКТ в училище“ – терминални решения, беше обзаведен нов компютърен кабинет в училище – с 10 нови терминални клиенти и сървър. Двата кабинета по ИТ са снабдени с мултимедии.

114-те възпитаници на училището редовно и активно участват в културния и обществен живот на селото. Изключително ползотворно е сътрудничеството с местното читалище в резултат, от което на децата и учениците са предоставени възможности за извънкласни занимания по интереси, развитие на творческите им заложби и стимулиране на индивидуалните интереси и постижения в много и различни области.

Училището е носител на престижните отличия -  1957 г.- орден “Кирил и Методий” ІІ степен и  1989 г.- орден “Кирил и Методий” І степен.

 

Директор – Елза Видева

Адрес: с. Ябълково , ул. „ Васил Левски”24
Телефон: 039372266
e- mail: [email protected]
website: http://www.ou-yabalkovo.com/