ОУ "Пенчо Славейков"

ОУ „Пенчо Славейков”, училище със 100 годишна история и цел да развива и утвърждава модерно образование, полезно за обществото, осигуряващо качествена подготовка и добра реализация на учениците си. Формиране на личности с трайни знания и умения,  толерантна и отворена култура, с осъзнато гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация са доказани приоритети в работата на колектива. 

Училищната общност съгласувано и целенасочено се стреми към възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на  ЕС, в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване и формиране на общочовешки национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците. Формирането на необходимите и адекватни знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие в ОУ „П.Славейков се постига чрез високо квалифицирани педагози и непрекъснато подобряване и осъвременяване на материалната и дидактическа база, техника, информационни и комуникационни технологии.

Красивата и просторна училищна  сграда  на  четири  етажа е специално  построена   през  1973 година. Класните  стаи  и  кабинетите, просторни и светли,  осигуряват конфорт, делова, но и творческа атмосфера за учебния  процес. 

 

 

Директор на училището – Снежана Ангелова

Пощенски  адрес: Димитровград  6400 ул. "Д. Димов" №2 
Телефони:  0391/66270  -  директор
                    0391/64445  -  зам. директори
                    0391/64801  -  канцелария /централа/
Факс: 0391/33855
Е-mail: pslav@abv.bg 
http://www.ppslaveikov.com/

свали като .pdf