ОУ "Пенчо Славейков"

ОУ

ОУ „Пенчо Славейков”, училище с вековна история и традиции, вече 110 години се стреми да развива и утвърждава модерно образование, полезно за обществото, осигуряващо качествена подготовка и добра реализация на младите хора. Формиране на личности с трайни знания и умения,  толерантна и отворена култура, с осъзнато гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация са доказани приоритети в работата на колектива.

Училищната общност съгласувано и целенасочено се стреми към възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на  ЕС, в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване и формиране на общочовешки национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците. Формирането на необходимите и адекватни знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие в ОУ „П.Славейков се постига чрез високо квалифицирани педагози и непрекъснато подобряване и осъвременяване на материалната и дидактическа база, техника, информационни и комуникационни технологии.

Красивата и просторна училищна сграда на четири етажа е специално построена през  1973 година. Класните  стаи  и  кабинетите, просторни и светли,  осигуряват конфорт, делова, но и творческа атмосфера за учебния процес.

Училището разполага с 29 класни стаи, 3 компютърни кабинета, кабинети по  физика, по химия, по биология, по музика и по трудово обучение. Има  два  физкултурни  салона - за учениците от І до ІV клас и един за учениците от среден курс. В помощ на обучението са и кабинет на педагогическия съветник, библиотека и 3 нови кабинета - за ресурсно обучение на деца със специални образователни потребности, логопедичен и кабинет за целодневна организация на учебния процес за първи клас. Разполага и  с лекарски и зъболекарски кабинет, два павилиона за закуски, училищен стол, учителска стая, стая за помощния персонал, канцеларии и работилница.

От 2017 година ОУ „Пенчо Славейков” е иновативно училище – с решение на МС №391/17.07.2017г. е одобрен списъка на иновативните училища. Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование  и  Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Като иновативно училище ОУ „Пенчо Славейков”  реализира проекти с ученици от І и V клас в направления „Изкуствен интелект” и „Проектно-базирано обучение”.

Директор на училището – Снежана Ангелова

Пощенски  адрес: Димитровград  6400 ул. "Д. Димов" №2 
Телефони:  0391/66270 - директор
                    0391/64445 - зам. директори
                    0391/64801 - канцелария /централа/
Факс: 0391/33855
Е-mail: [email protected] 
http://www.ppslaveikov.com/