ОУ „Хр. Ботeв”, с. Крепост

ОУ „Хр. Ботeв”, с. Крепост

Училището има богата 139-годишна история, с която може да се гордее всеки, докоснал се до неговата неповторима културна и просветна атмосфера. Училището е уникален храм на културата с дарените от художниците братя Паневи картини и изработените от тях пана върху фасадата. По неповторим начин естетическата им стойност се съчетава с патриотичното внушение и оказва възпитаващо въздействие върху децата.

Началото на просветното дело в Крепост е поставено през 1880 година в малка сграда с две класни стаи и една учителска стая. Земетресението през 1928 г. я разрушава, но по инициатива на Училищното настоятелство и с помощта на жителите от селото още през следващата, 1929 година, е открита нова сграда за повече ученици.

От 1900 г. носи името на Христо Ботев. През 1936 година училището е обявено за основно, каквото е и днес. През годините се е доказало като институция , създаваща личности с неповторим характер : художници със световна известност , интелигентни и проспериращи личности. В днешно време училището е запазило добрите традиции и се развива и обогатява, възпитавайки в европейски дух своите възпитаници.

Ако трябва да осмислим в духа на благородното възрожденско дело изминалото време, с гордост ще заявим, че тези 139 години са оставили незаличима плодотворна диря в културно – просветния живот на селището. ОУ „Христо Ботев” с. Крепост е дало на своите амбициозни и трудолюбиви възпитаници задълбочени знания по всички учебни предмети, стимулирало е високоталантливите им изяви в словесното, изобразителното и  песенното изкуство. Значими са постиженията на много бивши ученици, които придават  авторитет на училището, осмислят битието му на проспериращо учебно заведение.

От учебната 2009/2010г. ОУ „Христо Ботев”е средищно училище, прилага и развива принципите и приоритетите за повишаване на качеството на средното образование чрез целодневна форма на обучение и възпитание.

Училището предлага добри условия за обучение, възпитание и труд на 116 деца и ученици от подготвителен до седми клас. То разполага с: масивна, функционална и обновена училищна сграда, достъпна за деца в неравностойно положение, специално построена за целта със светли и слънчеви помещения в нея,  ремонтирани и добре обзаведени 7 класни стаи,  стая за занимания по интереси,  слънчева и уютна стая за подготвителната група, физкултурен салон с гимнастически уреди и спортни пособия,  технически добре оборудван със съвременна техника компютърен кабинет,  ресурсен кабинет,  учителска стая, библиотека, столова,  обширен двор със спортни площадки, място за отдих и много зеленина.

Много са учениците от ОУ „Христо Ботев” със значими постижения в различни области  на науката, изкуството и спорта, които придават  авторитет на училището, осмислят битието му на добро учебно заведение.

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите в областта на българското образование : формиране на знаещи и активни личности като носители на национални и общочовешки добродетели, интегриране на учениците чрез осмисляне на свободното им време, здравно образование, включване в културни и спортни мероприятия.

Директор Татяна Тодорова

Адрес: ул."Девети септември", 6410 Крепост, Община Димитровград
Телефон: +359 (0)3924 266
Email: [email protected]