ОУ „ Д.Н. Матевски”, гр. Меричлери

ОУ „ Д.Н. Матевски”, гр. Меричлери

Училище „Д. Н Матевски”, гр. Меричлери е едно съвременно училище, втъкало в себе си опита на онези първи будители, които са поставили началото в далечната 1839-та година, и тези, които продължават да надграждат през годините с възрожденски ентусиазъм.

През 2019 година Основно училище „Димитър Недялков Матевски” отбелязва своя 180-годишен юбилей и съчетава в себе си традицията и новаторството

Училището е едно от най-старите в Южна България. Възникнало като килийно училище, преминало през Възраждането, училището в Меричлери е било онази духовна твърдост, която дава знание, но и формира характери, възпитава в родолюбие. През годините се е превърнало в институция, пораждаща гордост.

Днес Основно училище „Димитър Матевски“ е носител на орден „Кирил и Методий“  I степен.

Доказало своята устойчивост през годините, училището е увеличавало на няколко пъти капацитета си поради високото качество на учебно-възпитателния процес. Училището е дало старт за успешна реализация на професори, лекари, инженери, педагози, поети, писатели и журналисти.

Днес училището е средищно. Обучава 113 ученици от гр. Меричлери, село Длъгнево и село Великан – от първи до седми клас в 7 паралелки и 3 групи за целодневно обучение.

ОУ „Димитър Недялков Матевски“ се превръща в желана територия за учениците чрез различни проекти и програми, а също така чрез непрекъснато обновяване на материално-техническата база.

През последните 6 години бе направено обновяване и модернизиране на учебните кабинети, административните помещения и част от дворното пространство със средства от бюджета на училището и съфинансиране от страна на община Димитровград.

Поетапно се извършиха редица ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване на класни стаи и кабинети в сградата, модернизиране на материално-техническата база.

Подновена бе компютърната техника по Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

От 2019 година ученици и учители работят в учебните часове с ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ с тъчскрийн, с вграден компютър и инсталирана ОС, вградена Wi-Fi точка за достъп по национална програма „ИКТ - Кандидатстване за хардуерно оборудване”.

В часовете широко е навлязъл образователен презентационен софтуер, който разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектно интерактивно съдържание и вградени, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания. Изградена е класна стая на открито по проект „ПУДООС Обичам природата и аз участвам”.  Монтирани са нови спорни съоръжения в дворното пространство по проект „ПУДООС“.

Днес в училището разполага със: 7 просторни класни стаи, 2 модерни компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника, кабинет по „Занимания по интереси“ с оформен етнографски кът, ресурсен кабинет, кабинет по „Природни науки“, медицински кабинет,  кабинет за спортни дейности и библиотека.

Възпитаниците на училището са от различни етноси. Толерантността е водеща във взаимоотношенията между тях. Много от тях представят достойно училището на градски и общински мероприятия и конкурси, за което получават заслужени награди - купи, грамоти, медали.

Учениците имат възможност да се обучават от опитни и висококвалифицирани учители, да следват мечтите си, да се конкурират със своите връстници, да побеждават, да играят, да спортуват, да демонстрират, да задоволяват интереса си и да намерят отговор на много въпроси, които ги вълнуват.

ОУ „Димитър Н. Матевски“ – училище със славното минало и стремеж да съхрани просветителския дух, и стремеж към знания и високи постижения.

 

Директор Станислава Колева

Адрес: ул."Пеню Хасърджиев" No 5, 6430 Меричлери, Община Димитровград
Тeлефон: +359 (0)3921 2266; +359 (0)3921 2469
E-mail: [email protected]