Текущи проекти

“Smart Medicine – SMART MED”

  ПРОЕКТ „ИНТЕЛИГЕНТНА МЕДИЦИНА“ (SMART_MED), ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020”     Телемедицината е един от най-мощните съвременни инструменти, който доставчиците на здравни услуги могат да използват, за да подобрят грижите за пациентите, да увеличат достъпа до здравна грижа и да намалят разходите си. Това е…

„CHESTNUT- Изработване на обстойни стратегически планове за устойчив градски транспорт /CompreHensive Elaboration of STrategic PlaNs for susstainable Urban Transport /”

Финансиращ орган: ЕФВР, Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020, РА3 "По-добре свързан и енергийно отговорен Дунавски регион"   сума в лева: 294 184,90   период на изпълнение: 12.2016 - 05.2019   Цел на проекта: Създаване на по-добре свързана и вътрешно функционираща приятелски ориентирана  към околната среда транспортна и безопасна система…

Проект: "AQUA-LITY – Прилагане на иновативни технологии за подобряване на качеството на питейната вода в градските зони"

Финансиращ орган: Програма за транснационално сътрудничество “Гърция-България” 2014-2020 период на изпълнение:   01.01.2017 - 10.05.2019 Цел на проекта: Подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на рисковете за здравето посредством иновативни технологии.   Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – V-A ТГС Гърция – България 2014-2020 Проект: "AQUA-LITY – Прилагане…

Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград

Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград   Новата учебна година в Димитровград бе открита с напълно нови дворове в шест от най-големите училища в общината, които бяха ремонтирани за малко повече от 6 млн.лв. Проектът “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура …

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

  ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА  ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   Като част от процеса на обществени консултации очакваме гражданите и граждански сдружения, различни организации и други заинтересовани страни да представят становища, мнения и предложения по публикувания проект на програмата, и по отношение на мерките заложени в програмата…

Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“

  Община Димитровград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“ в размер на 182 000 лева. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна…

Проект-Център за комплексни услуги

Проект „Център за комплексни услуги“ Административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г. Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005  ...по-пълна информация   Включване на лица от целевите групи по проект „Център за комплексни услуги”, BG05M9OP001-2.005-0104-C01, финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките…

“Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейк

  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020   Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Димитровград”   Част от процедура:  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” № от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0002- С01    …