Текущи проекти

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”

      ПРОЕКТ  „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОТОПЛЕНИЕ” На 19.06.2019г. Община Димитровград сключи договор №BG16M1OP002-5.003-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” съфинансирана от Кохезионния фонд на…

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ           Име на процедурата:BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд-2016 - 2020”         Име на бенефициента: Община Димитровград                 Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград“         Договор: BG05FMOP001-3.002-0033-C07         Начало:…

Проект „Звено за патронажна грижа - Димитровград”

  Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0084-C01/05.06.2019г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”.   Основна цел: Подобряване качеството на живот…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY

    Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY   В рамките на изпълнението на дейностите по Проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция - България 2014 – 2020”, съфинансирана от…

Община Димитровград изготви проучване по проект AQUA-LITY

  Община Димитровград изготви проучване по проект AQUA-LITY   В рамките на изпълнението на дейностите по Проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция - България 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския фонд за…

Община Димитровград реализира проект „Център за комплексни услуги“

Община Димитровград реализира проект „Център за комплексни услуги“               На заключителна пресконференция в град Димитровград се представиха резултатите по проект „Център за комплексни услуги“, съгласно административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005 в рамките на Оперативна програма ”Развитие на…

Заключителна пресконференция по проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“

  Заключителна пресконференция по проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“           Днес 30 ноември 2018 г. в Общинска администрация Димитровград се проведе заключителна пресконференция по проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на Община Димитровград”. Проекта…