Текущи проекти

Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград

Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград   Новата учебна година в Димитровград бе открита с напълно нови дворове в шест от най-големите училища в общината, които бяха ремонтирани за малко повече от 6 млн.лв. Проектът “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура …

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

  ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА  ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   Като част от процеса на обществени консултации очакваме гражданите и граждански сдружения, различни организации и други заинтересовани страни да представят становища, мнения и предложения по публикувания проект на програмата, и по отношение на мерките заложени в програмата…

Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“

  Община Димитровград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“ в размер на 182 000 лева. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна…

Проект-Център за комплексни услуги

Проект „Център за комплексни услуги“ Административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г. Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005  ...по-пълна информация   Включване на лица от целевите групи по проект „Център за комплексни услуги”, BG05M9OP001-2.005-0104-C01, финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките…

“Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейк

  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020   Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Димитровград”   Част от процедура:  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” № от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0002- С01    …

Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общ. Димитровград за периода 2014-2020 г. Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.040-0020

Управляващ орган/схема Региони в растеж 2014 - 2020 Стойност/лв 18 782 500,00 Период на изпълнение Април 2016 - 31.12.2023   Фиш за проектна идея Обява за прием на фишове Покана за участие в работна група  Списък с индикативни основни проекти Споразумение за реализация на инвестиционна програма