Текущи проекти

Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“

Община Димитровград работи по реализацията на Проект PEOPLE, който спечели през 2020 г., но поради ограниченията в цяла Европа, породени от Covid пандемията, дейностите станаха възможни за изпълнение едва сега. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

ОТКРИВАТ ЦЕНТЪРА ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

ПОКАНА Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на 20 октомври 2020г. (сряда) от 11:00ч. на заключителна пресконференция и церемония по откриване на обекта тип „Рязане на лента” по повод реализацията на проект „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Професор д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по…

ПОКАНА ЗА СТАРТИРАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”

  Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 8 юли 2021г./четвъртък/ от 11:00ч. в залата на втория етаж на Община Димитровград и церемония „Първа копка” от 11:45ч. на обекта - Културен дом „Химик” по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”. Проектът е финансиран и…

ПОКАНА за стартиращи дейности по проект “Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград”

  Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 6 юли 2021г. (вторник) от 11.00ч. в залата на II етаж на Общинска администрация и церемония тип „Първа копка” от 11.45ч. на обекта в Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” по повод реализацията на проект “Основно обновяване на Драматичен…

Набиране на потребители по проект "Патронажна грижа+"

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа + ”   О Б Я В Я В А, че от 17.05.2021г.…

Проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”

   На 23.04.2021г. община Димитровград подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа +”. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне…

Проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги"

Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград Договор № BG05M9OP001-2.090-0001-C01/09.03.2021 г. по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги”, оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: „…