Стратегия за младежта

Национална стратегия за младежта (2012 – 2020)

Грижата за младите хора е най‐важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България. Създаването    на    благоприятни    условия    за    училищно    и    университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно,…

Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград

Младежката стратегия за развитие на Община Димитровград се базира на основание Стратегия за национална младежка политика за периода 2010-2020г. , Националната стратегия за демографското развитие на Република България (2006-2020), Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите и е в съответствие с ревизираната европейска харта за участието на младите…