Стратегия за младежта

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2012 – 2020)

Грижата за младите хора е най‐важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България.

Създаването    на    благоприятни    условия    за    училищно    и    университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане в България на обучаващите се в чужбина, ще допринесе за подобряване на демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за постигане на целите на Европейския съюз.

В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да положи грижи за развитието на компетентни и предприемчиви младежи и да ги насочи към активен обществен живот.

Файлове за сваляне


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Младежката стратегия за развитие на Община Димитровград се базира на основание Стратегия за национална младежка политика за периода 2010-2020г. , Националната стратегия за демографското развитие на Република България (2006-2020), Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите и е в съответствие с ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН и Европейски младежки пакт. 

Стратегията за развитие и дейност на младите хора на територията на Община Димитровград е и средство за осъществяване на един от най-важните приоритети в програмата на Правителството на Република България, а именно насърчаване и подпомагане на личностното развитие на младите хора и тяхното пълноценно участие в социално-икономическия живот на държавата и общините.

 

Файлове за сваляне

свали като .pdf