Стратегия за младежта

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2012 – 2020)

Грижата за младите хора е най‐важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България.

Създаването    на    благоприятни    условия    за    училищно    и    университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане в България на обучаващите се в чужбина, ще допринесе за подобряване на демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за постигане на целите на Европейския съюз.

В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да положи грижи за развитието на компетентни и предприемчиви младежи и да ги насочи към активен обществен живот.

Файлове за сваляне


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ( 2013 – 2017 )

Младежката стратегия за развитие на Община Димитровград се базира на основание Стратегия за национална младежка политика за периода 2010-2020г. , Националната стратегия за демографското развитие на Република България (2006-2020), Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите и е в съответствие с ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН и Европейски младежки пакт. 

Стратегията за развитие и дейност на младите хора на територията на Община Димитровград за периода 2013 – 2017 г. е и средство за осъществяване на един от най-важните приоритети в програмата на Правителството на Република България, а именно насърчаване и подпомагане на личностното развитие на младите хора и тяхното пълноценно участие в социално-икономическия живот на държавата и общините.

 

Файлове за сваляне

свали като .pdf