СТАТУТИ

СТАТУТ

 

НА НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА

ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 

Чл. 1. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) Община Димитровград присъжда Национална литературна     награда „Пеньо Пенев” веднъж на две години в рамките на Дни на поезията - Димитровград, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май. Паралелно с Националната, се присъжда и Специална литературна награда.

Чл. 2. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) С Национална литературна награда  „Пеньо Пенев” се отличават еднократно живи български творци за принос в развитието на българската поезия, а със Специалната - автори от региона, за издадена през периода, отличаваща се, поетична книга.

 

Чл. 3.  С международна литературна награда „Пеньо Пенев” се отличават чуждестранни автори за принос в развитието на световната поезия.

Международната награда се връчва на всеки четири години по начина, валиден за националната награда.

Чл. 4. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) Литературните награди се връчват от Кмета на общината на официална церемония по време на Дните на поезията. Отличените с Национална и Международна награда автори получават диплом, пластичен знак и парична награда от 1000 евро. За Специалната награда сумата е 150 евро, с диплом.

Чл. 5. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) Носителят на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от 6-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на общината. В състава на комисията влизат трима изтъкнати литератори от страната и трима представители на културната общност от община Димитровград.  Решението се взема с консенсус. Същата комисия, при същите условия определя носителя и на Специалната литературна награда.

Лауреатът на Международната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от тричленна комисия – авторитети в областта на световната поезия.

Чл. 6.  На свое заседание, което се провежда в Димитровград през м. март в годината на връчване на наградата/наградите, комисията/комисиите излиза/т с протоколирано решение за окончателния избор на лауреат/лауреати на литературната награда „Пеньо Пенев”.

Решенията се огласяват чрез средствата за масова информация.

Чл. 7.  Дни на поезията-Димитровград се организират от Организационен комитет (ОК), в състава на който влизат представители на културни институти, творчески съюзи; литератори и общественици от Димитровград.

Съставът на ОК се определя със заповед на Кмета на общината до 1 октомври предходната година.

ОК на празниците провежда периодично свои заседания, на които обсъжда начина за провеждане и финансиране на празника, потенциални партньорства, програмни предложения.

До 15 април, в годината на провеждане на празника, Организационният комитет изготвя Програма, План-сметка и Технически план за провеждане на празниците на поезията.

Чл. 8.  Настоящият Статутът на Национална и Международна литературна награда „Пеньо Пенев” е приет на редовно заседание на Общински съвет в Димитровград с решение № 376 от 26. 07. 2012 г.

 

§ 1.  Настоящият статут влиза в сила от 01. 01. 2013 г.

§ 2.  Настоящият Статут отменя предходните два: Статут за литературна награда „Пеньо Пенев” на ГНС-Димитровград, приет с решение № 91,т. ХІІ от Протокол № 50 на заседанието на ИК на ГНС от 15. ІV. 1969 г.  и Статут на Национална литературна награда „Пеньо Пенев”, приет с решение № 576 от 13. 03. 2002 г.

 


СТАТУТ за удостояване със звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДИМИТРОВГРАД”

Чл. 1.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” е най-високото признание на обществеността на Димитровград . Присъжда се на  български или чуждестранни граждани за значима обществена дейност , принос в развитието на града и издигане на неговия авторитет, както и за проявени  гражданска доблест и героизъм.

 Чл. 2.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” може да се присъжда и посмъртно в изключителни случаи.

Чл. 3.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” се присъжда с решение на Общински съвет –Димитровград, прието с мнозинството две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 4.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград”  се връчва от Председателя на Общински съвет и от Кмета на  общината на тържествено заседание  за празника на града- 2 септември.

Чл. 5.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” се присъжда само тогава, когато има постъпили и одобрени предложения.

Чл. 6.  Удостоените със звание „Почетен гражданин на Димитровград” в една и съща година могат да бъдат  повече от един.

Чл. 7.  Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Димитровград” се правят както следва:

 • По инициатива на общински органи, обществени и професионални организации, творчески сдружения , инициативни комитети.
 • По лична инициатива на Кмета на общината или Председателя на Общинския съвет.
 • Предложенията се правят до края на м. април на текущата година до Кмета на общината и Председателя на Общинския съвет, след което, в рамките на един месец, Кметът на общината организира обществено обсъждане.
 • Постъпилите предложения се внасят за обсъждане в Общинския съвет, който излиза с решение до края на м. юли .
 • След обявяване решението на Общинския съвет, в рамките на един месец, се изготвят печатни издания за представяне на лауреата.

Чл. 8.  Носителите на званието „Почетен гражданин на Димитровград” се вписват в Почетна книга на общината.  В нея се вписват трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, № и дата на решението на Общински съвет и дата на връчване на званието.

Чл. 9.  Удостоените със звание „Почетен гражданин на Димитровград” получават Удостоверение, подписано от Председателя на Общински съвет и от Кмета на общината, почетен знак.и парична премия от 1000 лв.

Чл. 10.  Почетните граждани на Димитровград са специални гости на всички официални празници и чествания, организирани от общината.

Чл. 11.  Общински съвет-Димитровград със свое решение може да отнема званието „Почетен гражданин на Димитровград” на лица, които със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града.

Чл. 12.  Статутът за удостояване със звание „Почетен гражданин на Димитровград” е приет на редовно заседание на Общински съвет-Димитровград с решение №376 от 26. 07. 2012 г.

СТАТУТ

 

на Международен пленер по живопис „Побратими” – Димитровград

 

       Международният пленер по живопис „Побратими” се организира ежегодно от Община Димитровград и Градска художествена галерия „Петко Чурчулиев”.

 

Цели:

 • Да възроди създадените традиции
 • Да поощрява свободата на творческо изразяване и приобщава към културните европейски ценности
 • Да бъде повод за възникване на нови художествени произведения
 • Да стимулира творческите търсения и контактите между художници от различни страни
 • Да  популяризира града и подпомага развитието на творците му,
 • Да  укрепи връзките с побратимените градове и спомогне за създаването на нови културни контакти
 • Да популяризира Димитровград, като място с интересна история и жизнено настояще
 • Да докаже, че езикът на изобразителното изкуство е без граници.

 

Същност:

Пленерът дава възможност за творческа работа и творчески контакти на различни по възраст и афинитет художници, утвърдени автори, с постоянно и забележимо присъствие в страната, където творят.

Провежда се на територията на  община Димитровград в продължение на 8 дни - началото на месец юни.

Заключителният етап е изложба от създадените творби, в последния ден на пленера. Открива се от кмета на града, с присъствие на авторите.  Изложбата е достъпна за посещения минимум един месец. За пленера и нея се издава каталог.

   

Участници:

   В Международен пленер „Побратими” участват 8 художника, с  доказан професионализъм и приложени биографии: 4 от тях са от градове в чужбина, с които Димитровград е побратимен или има дружески отношения. 4-ма са и българските художници, от които 2-ма - димитровградчани.

    Участниците  се предлагат от Градска художествена галерия „Петко Чурчулиев”

Тема: Димитровград и общината в свободна творческа нтерпретация: пейзаж - природен, градски, индустриален, натюрморт, портрети и др.

 

Условия:

Домакините - организатори осигуряват:

 • Необходимите за творчеството материали: Комплект бои, платна - 2 бр.  (80 х 100, или 60 х 80 см.) на стойност до 200 лв. на участник
 • Работно пространство
 • Храна или средства за нея на стойност 20 лв. на ден за участник
 • Подходящо място за нощувка на гостите
 • Уреждане на изложба с творбите, създадени по време на пленера.
 • Откупка – по една творба от художник, на стойност до 800 лв.
 • Издаване на каталог на изложбата.
 • Транспорт от София до Димитровград и обратно, за гостите –участници
 • Транспорт от мястото за нощуване до мястото на пленера и обратно, при отдалеченост
 • Преводачи на съответните езици
 • Реклама в местни и национални медии.

Участниците се ангажират:

 • Предварително да заявят формата на платното на което ще работят
 • Да осигурят сами материалите си за работа, при условие, че предоставените не им допадат.
 • Да представят най-малко по 2 творби – всеки, за  заключителната изложба на пленера.
 • Една от творбите, сътворени на пленера да бъде оставена като дарение за Община Димитровград
 • Да осигурят сами или чрез спонсори пътните си разходи – художниците от чужбина – до отправна за Димитровград точка, художниците от страната – до Димитровград 
 • Всеки участник приема статута на пленера, имащ равностойността на договор. По преценка на организаторите могат да се сключат и индивидуални договори.

Други условия:

Спомоществователите /спонсорите/ на Международен пленер „Побратими” получават реклама в свързаните с него материали и издания.

           

 

 

            ФИНАНСОВ ПРОЕКТО-ПЛАН

 

 

Материали за рисуване

8 х 200                                           1600 лв.

Храна

8 х 8 дни х 20 лв.                          1280 лв.

Хотел

8 х 8 дни х 40 лв                           2560 лв.

Откупка

8 х 800                                            6400 лв.

Каталог- диплянка

                                                        2000 лв

Заключителна среща с коктейл

Реклама – плакати, покани

                                                          500 лв.

                                                          660 лв.

 

 

 

 

Изложба

В галерията

Преводачи

От общината и доброволци

Транспорт:  София – Димитровград - София

Общински превоз.

 

                                                                          Общо:   15 000 лв.

 

 

свали като .pdf