Социални услуги

Дневен център за деца с увреждания

Дневният център за деца с увреждания – Димитровград предоставя почасова и целодневна грижа на деца от 3 до 18 – годишна възраст, с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК или ТЕЛК. Деца под 3-годишна възраст могат да ползват почасови грижи.           

 • Родителите на децата, които желаят да ползват социалните услуги, подават писмена молба в Отдел „Закрила на детето”, до Директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Димитровград.  
 • Децата се приемат с направление или заповед на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”-гр.Димитровград, след представяне на необходимите документи.
 • При настаняването на децата в ДЦДУ се сключва договор за социални услуги между директора на дневния център и родителя /настойника на всяко дете.
Повече информация

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др. Основната цел на Домашен социален патронаж е общественият ангажимент към самотните възрастни хора,хората с увреждания и тежко болните и подпомагането им в естествена семейна среда.

Повече информация

Дневен център за възрастни хора с увреждания

Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна и транспорт; оказване на съдействие и задоволяване на ежедневните потребности, организация на свободното време, личните контакти; изграждане на социални умения. Прилагат се и двигателна рехабилитация, медицинско наблюдение и контрол, трудотерапия, социално консултиране и психологични консултации.

Повече информация

Защитено жилище

Жилището предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи обучение на потребителите в насока придобиване на умения за самостоятелен начин на живот; задоволяване на ежедневните и здравни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Повече информация

Клубове за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности

Съвместно с Домашен социален патронаж, клубовете могат да извършват следните социални услуги:

 • Доставяне на храна
 • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти
 • Закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства със средства на обслужваното лице.

Клубовете се закриват когато броят на членовете в съответния клуб падне под определения минимум. Към август 2014 г. разкрити по Наредба №23 са общо 22 клуба.

Повече информация

Обществена трапезария

Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами.

Община Димитровград предоставя социалната услуга ”Обществена трапезария” от 2009г., ежегодно от м. октомври до м. април включително.

Финансирането се извършва чрез Фонд ”Социална закрила” на проектен принцип.
С изпълнението на проекта се осигурява топла храна за хора в неравностойно положение, жители на Община Димитровград.
Храната се приготвя от Домашен социален патронаж. Броят на обслужваните лица е 81.

Повече информация

Приемна грижа

На територията на Община Димитровград се реализира социалната услуга ”Приемна грижа”, като алтернатива на специализираните институции за деца. Приемната грижа е една възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители да израснат в семейна среда, да усвоят социални модели на поведение и развият своя потенциал за независим живот.

Настаняването в приемно семейство е регламентирано в Закона за закрила на детето. Условията и редът за кандидатстване се уреждат с Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Приемните семейства могат да бъдат доброволни или професионални.

Повече информация

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

центърът предоставя комплекс от социални услуги, гарантиращи обучение, съобразно възрастта на децата; задоволяване на ежедневните и здравни потребности; потребностите от организация на свободното време и личните контакти, в среда близка до семейната.

Основни дейности:

 • Обучителни
 • Терапевтични
 • Социални
Повече информация

Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск , обучение и подкрепа на кандидат - осиновители и приемни родители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Повече информация

Социално предприятие

На 13 ноември 2009 година Община Димитровград стартира изпълнението на проект „Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ Димитровград” с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия” Пилотна фаза. След приключване на проекта предприятието продължи да функционира като общинска дейност.

Социалното предприятие осъществява дейността си в две направления – „Шивачество” и „Ремонт на битова техника”.

Повече информация

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга”

Обща цел (цели): Да реализира устойчив модел на деинституционализация на деца/младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез разкриване на резидентна форма на социална услуга в община Димитровград – Център за настаняване от семеен тип.

Повече информация

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост

Центърът предоставя комплекс от социални услуги, насочени към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. В Центъра е създадена среда за живот, близка до семейната. Лицата, настанени в Центъра получават необходимата им индивидуална подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.

Основни дейности:

 • Задоволяване на основните жизнени потребности на лицата, настанени в Центъра
 • Осигуряване на условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги
 • Осигуряване на условия за почивка, спорт и организиране на свободното време
 • Обучение в овладяване на социално-битови умения
 • Осигуряване на необходимите здравни грижи
 • Подготовка но документи и представяне на ТЕЛК
Повече информация
свали като .pdf