Социални услуги

Дневен център за деца с увреждания

Дневният център за деца с увреждания – Димитровград предоставя почасова и целодневна грижа на деца от 3 до 18 – годишна възраст, с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК или ТЕЛК. Деца под 3-годишна възраст могат да ползват почасови грижи.           

 • Родителите на децата, които желаят да ползват социалните услуги, подават писмена молба в Отдел „Закрила на детето”, до Директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Димитровград.  
 • Децата се приемат с направление или заповед на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”-гр.Димитровград, след представяне на необходимите документи.
 • При настаняването на децата в ДЦДУ се сключва договор за социални услуги между директора на дневния център и родителя /настойника на всяко дете.
Повече информация

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др. Основната цел на Домашен социален патронаж е общественият ангажимент към самотните възрастни хора,хората с увреждания и тежко болните и подпомагането им в естествена семейна среда.

Повече информация

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна и транспорт; оказване на съдействие и задоволяване на ежедневните потребности, организация на свободното време, личните контакти; изграждане на социални умения. Прилагат се и двигателна рехабилитация, медицинско наблюдение и контрол, трудотерапия, социално консултиране и психологични консултации.

Повече информация

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Жилището предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи обучение на потребителите в насока придобиване на умения за самостоятелен начин на живот; задоволяване на ежедневните и здравни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Повече информация

Клубове за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности

Съвместно с Домашен социален патронаж, клубовете могат да извършват следните социални услуги:

 • Доставяне на храна
 • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти
 • Закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства със средства на обслужваното лице.

Клубовете се закриват когато броят на членовете в съответния клуб падне под определения минимум. Към август 2014 г. разкрити по Наредба №23 са общо 22 клуба.

Повече информация

Обществена трапезария

Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами.

Община Димитровград предоставя социалната услуга ”Обществена трапезария” от 2009г., ежегодно от м. октомври до м. април включително.

Финансирането се извършва чрез Фонд ”Социална закрила” на проектен принцип.
С изпълнението на проекта се осигурява топла храна за хора в неравностойно положение, жители на Община Димитровград.
Храната се приготвя от Домашен социален патронаж. Броят на обслужваните лица е 81.

Повече информация

Приемна грижа

На територията на Община Димитровград се реализира социалната услуга ”Приемна грижа”, като алтернатива на специализираните институции за деца. Приемната грижа е една възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители да израснат в семейна среда, да усвоят социални модели на поведение и развият своя потенциал за независим живот.

Настаняването в приемно семейство е регламентирано в Закона за закрила на детето. Условията и редът за кандидатстване се уреждат с Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Приемните семейства могат да бъдат доброволни или професионални.

Повече информация

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

центърът предоставя комплекс от социални услуги, гарантиращи обучение, съобразно възрастта на децата; задоволяване на ежедневните и здравни потребности; потребностите от организация на свободното време и личните контакти, в среда близка до семейната.

Основни дейности:

 • Обучителни
 • Терапевтични
 • Социални
Повече информация

Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск , обучение и подкрепа на кандидат - осиновители и приемни родители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Повече информация

Социално предприятие

На 13 ноември 2009 година Община Димитровград стартира изпълнението на проект „Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ Димитровград” с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия” Пилотна фаза. След приключване на проекта предприятието продължи да функционира като общинска дейност.

Социалното предприятие осъществява дейността си в две направления – „Шивачество” и „Ремонт на битова техника”.

Повече информация

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Дъга”

Обща цел (цели): Да реализира устойчив модел на деинституционализация на деца/младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез разкриване на резидентна форма на социална услуга в община Димитровград – Център за настаняване от семеен тип.

Повече информация

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Центърът предоставя комплекс от социални услуги, насочени към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. В Центъра е създадена среда за живот, близка до семейната. Лицата, настанени в Центъра получават необходимата им индивидуална подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.

Основни дейности:

 • Задоволяване на основните жизнени потребности на лицата, настанени в Центъра
 • Осигуряване на условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги
 • Осигуряване на условия за почивка, спорт и организиране на свободното време
 • Обучение в овладяване на социално-битови умения
 • Осигуряване на необходимите здравни грижи
 • Подготовка но документи и представяне на ТЕЛК
Повече информация
свали като .pdf