ОБЯВА - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА МЕСТНО НИВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГЛАСА НА МЛАДИТЕ ХОРА В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА МЕСТНО НИВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГЛАСА НА МЛАДИТЕ ХОРА В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА, КОНСУЛТАТИВЕН ОРГАН КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

 

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата разработи и процедура за избор на своите членове, която е утвърдена от председателя на ДАЗД 21.02.2023 година. Прилагането и е разделено на 3 нива : общинско, регионално и национално.

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца/младежи на възраст до 18 години в следните четири категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всяко дете попълва формуляр за кандидатстване, в който отбелязва по кое направление кандидатства и може да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. Представя се и кратко мотивационно писмо, като и протокол или друг документ доказващ номинацията, ако кандидатурата е по направления а), б) или в). Необходимо условие при кандидатстване е детето да има настоящ адрес на територията на Община Димитровград.

 

Документи за кандидатстване за представител в Съвета на децата могат да се представят до 24 май 2023г.:

 • на хартия в общинска администрация, Център за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство”;
 • на e-mail - [email protected]

 

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на сайта на Община Димитровград - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

 

 

Файлове: