Съобщения

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за извършване на процедура по реда на чл.50, ал.9, т.2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520966/08.09.2023г.за водовземане ...

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за извършване на процедура по реда на чл.50, ал.9, т.2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520966/08.09.2023г.за  водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. 

Обява за Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница"

На 29.05.2024г. от 15:00 ч. в заседателна зала на 2 етаж в сградата на Община Димитровград ще се проведе Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница" с възложител ДП "Национална компания железопътна инфраструктура".  

Решение на Директора на РИОСВ Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изменение на Общия устройствен план на ОбщинаДимитровград

Решение на Директора на РИОСВ Хасково за преценяване на необходимостта  от извършване на ЕО за "Изменение на Общия устройствен план на ОбщинаДимитровград за ПИ 21539.162.4, 21539.162.5, 21539.162.6, 21539.162.11, 21539.162.12, 21539.162.13, и 21539.162.512, попадащи в границите на концесия "Янаклъка" в землището на с.Добрич, общ.Димитровград" с възложител община Димитровград.

Решение на Директора на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Програма за КАВ по замърсител SO2

Решение на Директора на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух по замърсител серен диоксид (SO2) на община Димитровград.

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: -BG0000287 Меричлерска река, на територията на община Димитровград; -BG0000425 Река Съзлийка, на територията на община Симеоновград;

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: -BG0000287 Меричлерска река, на територията на община Димитровград; -BG0000425 Река Съзлийка, на територията на община Симеоновград;  

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите на Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район"

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. тръбен кладенец, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 87076.300.30 по КККР на с.Ябълково,…