Съобщения

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за управлени на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г., с условията в Решение №ХА-48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за управлени на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г., с условията в Решение №ХА-48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за опазване на околната среда на Обшина Димитровград 2021-2028г., с условията на Решение №ХА-42 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково.

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за опазване на околната среда на Обшина Димитровград 2021-2028г., с условията на Решение №ХА-42 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково. 

Решение № ХА - 48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г.

Решение № ХА - 48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г.

Решение № ХА - 42 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда" на Община Димитровград.

Решение № ХА - 42 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда" на Община Димитровград.

Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", община Димитровград, обл. Хасково.

Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални  полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", община Димитровград, обл. Хасково

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1, ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект - Река Марица

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1, ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект  - "Река Марица, поречие на р.Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA350R212 - Река Марица…

Решение № ХА - 26 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград"

Решение № ХА - 26 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград"

Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки "За приветлива градска среда"

Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки "За приветлива градска среда - 2021г"             Срок за подаване на проекти – до 31.08.2021г.             Срок за одобрение на проектите – 10 дни след изтичане срока на обявата. Цел на конкурса: подобряване и…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.75, ал.1 от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите на разрешително за водовземане и ползване №31190072/22.04.2021г. от повърхностен воден обект - р.Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.75, ал.1  от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите на разрешително за водовземане и ползване №31190072/22.04.2021г. от повърхностен воден обект - р.Марица, с цели: цел на водовземането - водоснабдяване за други цели - обект на водоснабдяване: хидравличен тест на…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а,  ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 21052.1017.225, по КККР на гр. Димитровград, обл. Хасково.