Съобщения

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Селската.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Селската, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект",…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Марица.

Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-2028 год.

О  Б  Я  В  А Общинска администрация Димитровград, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-2028 г.   Разработването на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Димитровград за периода 2021-2028 г. е продиктувано от…

Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Димитровград за периода 2021-2028 год.

О  Б  Я  В  А   Общинска администрация Димитровград, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Димитровград за периода 2021-2028 г.   Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Димитровград има за цел да формулира…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, представляващо ПИ с идентификатор 39668.142.1468.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, представляващо ПИ с идентификатор 39668.142.1468 по поречието на р. Марица, което е част от водно тяло с код BG3MA300R232 -…

Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0001031 Родопи-Средни обхващаща площи от територията на община Хасково, община Димитровград, община Минерални бани, община Кърджали и община Черноочене.

Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0001031 Родопи-Средни обхващаща площи от територията на община Хасково, община Димитровград, община Минерални бани, община Кърджали и община Черноочене.

Решение № ХА - 2 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение на Общ устройствен план на град Димитровград за ПИ с идентификатори 21052.1008.294, 21052.1005.105, 21052.1005.106".

Решение № ХА - 2 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение на Общ устройствен план на град Димитровград за ПИ с идентификатори 21052.1008.294, 21052.1005.105, 21052.1005.106", можетеда видите тук.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване  на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица.