Съобщения

Предстояща дезакаризация I етап на територията на община Димитровград

                                                     СЪОБЩЕНИЕ       Община Димитровград планира да извърши дезакаризация на тревни площи – I етап, като предварително определените дати са 29.04.22г.(петък) и 30.04.22г.(събота). Пръскането ще се извършва по график късно вечер.       В тревните площи и в учебните заведения ще бъдат поставени табели, които ще информират гражданите за деня…

Решение за преценяване необходимостта от ЕО на "Изработване на ПУП-изменение на план за застрояване за УПИ II, ПИ 21052.1003.969 и УПИ III, ПИ 21052.1003.970 кв.79, кв.Черноконево, гр.Димитровград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Решение за преценяване необходимостта от ЕО на "Изработване на ПУП-изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ II, ПИ 21052.1003.969 и УПИ III, ПИ 21052.1003.970 кв.79, кв.Черноконево,  гр.Димитровград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 1500 kw.

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за управлени на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г., с условията в Решение №ХА-48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за управлени на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г., с условията в Решение №ХА-48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за опазване на околната среда на Обшина Димитровград 2021-2028г., с условията на Решение №ХА-42 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково.

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за опазване на околната среда на Обшина Димитровград 2021-2028г., с условията на Решение №ХА-42 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково. 

Решение № ХА - 48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г.

Решение № ХА - 48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г.

Решение № ХА - 42 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда" на Община Димитровград.

Решение № ХА - 42 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда" на Община Димитровград.

Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", община Димитровград, обл. Хасково.

Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални  полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", община Димитровград, обл. Хасково

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1, ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект - Река Марица

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1, ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект  - "Река Марица, поречие на р.Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA350R212 - Река Марица…

Решение № ХА - 26 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград"

Решение № ХА - 26 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград"

Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки "За приветлива градска среда"

Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки "За приветлива градска среда - 2021г"             Срок за подаване на проекти – до 31.08.2021г.             Срок за одобрение на проектите – 10 дни след изтичане срока на обявата. Цел на конкурса: подобряване и…