Съобщения

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Съобщение от РИОСВ-Хасково за изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите на Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район"

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. тръбен кладенец, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 87076.300.30 по КККР на с.Ябълково,…

Решение №426 от 5 юни 2023г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства.

Решение №426 от 5 юни 2023г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства.Решение №426 от 5 юни 2023г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона…

Съобщение за публично обявяване на Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район", съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез четири тръбни кладенци (ТК4, ТК7, ТК11, ТК12) изградени на територията на: ТК4 в ПИ с идентификатор 21052.30.119, ТК7 в ПИ с идентификатор 21052.30.116, ТК11 в…

Съобщение за публично обявяване на Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район", съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване на Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район" съгласно  чл.62, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез три тръбни кледенеца ТК1а, ТК2а и ТК3а, разположени съответно: ТК1а на територията на ПИ с идентификатор 21052.114.28; ТК2а на територията на ПИ с идентификатор…

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция, съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - 1 бр. шахтов кладенец, изграден на територията на УПИ III - 938 в кв.60 по кадастралния и регулационен план…

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми относно "План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г."

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми относно "План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г." 

Решение на РИОСВ Хасково за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г.

Решение на РИОСВ Хасково за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г."

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на общ устройствен план на Община Димитровград..."

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на общ устройствен план (ОУП) на Община Димитровград за поземлени имоти с идентификатор 47843.15.132, 47843.18.177,47843.20.57, 47843.20.864, 47843.29.384, 47843.30.385, 47843.31.362, 47843.34.375, 47843.123.364,47843.123.365 по КККР на гр.Меричлери, общ.Димитровград, поземлени имоти с идентификатор 06762.16.15, 06762.42.10, 06762.42.12, 06762.42.371, 06762.42.372 по КККР на с.Бряст,…