Съобщения

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми относно "План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г."

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми относно "План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г." 

Решение на РИОСВ Хасково за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г.

Решение на РИОСВ Хасково за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027г."

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на общ устройствен план на Община Димитровград..."

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на общ устройствен план (ОУП) на Община Димитровград за поземлени имоти с идентификатор 47843.15.132, 47843.18.177,47843.20.57, 47843.20.864, 47843.29.384, 47843.30.385, 47843.31.362, 47843.34.375, 47843.123.364,47843.123.365 по КККР на гр.Меричлери, общ.Димитровград, поземлени имоти с идентификатор 06762.16.15, 06762.42.10, 06762.42.12, 06762.42.371, 06762.42.372 по КККР на с.Бряст,…

Предстояща дезакаризация I етап на територията на община Димитровград

                                                     СЪОБЩЕНИЕ       Община Димитровград планира да извърши дезакаризация на тревни площи – I етап, като предварително определените дати са 29.04.22г.(петък) и 30.04.22г.(събота). Пръскането ще се извършва по график късно вечер.       В тревните площи и в учебните заведения ще бъдат поставени табели, които ще информират гражданите за деня…

Решение за преценяване необходимостта от ЕО на "Изработване на ПУП-изменение на план за застрояване за УПИ II, ПИ 21052.1003.969 и УПИ III, ПИ 21052.1003.970 кв.79, кв.Черноконево, гр.Димитровград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Решение за преценяване необходимостта от ЕО на "Изработване на ПУП-изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ II, ПИ 21052.1003.969 и УПИ III, ПИ 21052.1003.970 кв.79, кв.Черноконево,  гр.Димитровград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 1500 kw.

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за управлени на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г., с условията в Решение №ХА-48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за управлени на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г., с условията в Решение №ХА-48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за опазване на околната среда на Обшина Димитровград 2021-2028г., с условията на Решение №ХА-42 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково.

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на планове и програми на съответствието на "Програма за опазване на околната среда на Обшина Димитровград 2021-2028г., с условията на Решение №ХА-42 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково. 

Решение № ХА - 48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г.

Решение № ХА - 48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Димитровград 2021-2028г.

Решение № ХА - 42 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда" на Община Димитровград.

Решение № ХА - 42 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда" на Община Димитровград.

Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", община Димитровград, обл. Хасково.

Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални  полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", община Димитровград, обл. Хасково