Резултати от проведени конкурси

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И РЕЗЕРВНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „САНИТАР В СОЦИАЛНА УСЛУГА” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.090-0001-C01 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРА