Публични покани

Публична покана

Публична покана за услуга с предмет: „Избор на изпълнител за обособена позиция : „Специализиран превоз на ученици до 16 -годишна възраст на ОУ „Васил Левски"- с. Ябълково през учебната 2012/2013 год. по разписание” ПП – 2012 - 0002 Идент. в АОП  № 3813 от 28.09.2012 г.                  Пакет документи        : ЗОП транспорт -…

Публична покана за строителство

Публична покана за строителство с предмет: „Изграждане на пристройка и преустройство  на съществуваща двуетажна сграда с идентификатор 21052.1003.303.1 по КК от АК за здравни нужди” УПИ III-491, кв. 57, кв. Черноконево, гр. Димитровград.”   Пълен достъп до документацията можете да получите от следните линкове: Документация dokumenti_Zdravna Slujba_0009.zip Проекти Cherteji_ZS_Chernokonevo.zip  …

Публична покана за услуга

Публична покана за услуга с предмет: „Изготвяне на документации за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград.”, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

Публична покана за доставка

Публична покана за доставка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ ”Васил Левски”, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, по обособени позиции: Позиция №1 – „Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас” Позиция № 2 – „Приготвяне и доставка на топъл…

Публична покана за строителство

Публична покана за строителство с предмет: „Изграждане на пристройка и преустройство  на съществуваща двуетажна сграда с идентификатор 21052.1003.303.1 по КК от АК за здравни нужди” УПИ III-491, кв. 57, кв. Черноконево, гр. Димитровград.” Дата на публикуване: 05.09.2012 г. Срок на валидност на публичната покана (включително) 12.09.2012 г. Срок за получаване…

Публична покана за строителство

Публична покана за строителство с предмет: „Ремонтни работи на съществуваща зелена зона – парк в УПИ І за комплексно обществено обслужване, гр. Димитровград” Дата на публикуване: 05.09.2012 г. Срок на валидност на публичната покана (включително) 12.09.2012 г. Срок за получаване на офертите: 12.09.2012 г. до 16:00 часа   Пълен достъп…

Публична покана за доставка

Публична покана за доставка с предмет: „Доставка на почистващи препарати и други материали” по проект „Общинско предприятие “Социално предприятие - Обществена пералня” Димитровград”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0011-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.02 „ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ”, обособена в 2 /две/…

Публична покана за доставка

Публична покана за доставка с предмет: „Доставка на обзавеждане, оборудване и материали за дейността на социалното предприятие”  по проект „Общинско предприятие “Социално предприятие - Обществена пералня” Димитровград”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0011-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.02 „ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ”,…

Публична покана за доставка

Публична покана за доставка с предмет: „Доставка и монтаж на детски съоръжения в Община Димитровград.”   Публична покана. Пакет документи.   Дата на публикуване: 21.06.2012 г. Срок на валидност на публичната покана (включително) 29.06.2012 г. Срок за получаване на офертите: 29.06.2012 г. до 16:00 часа

Публична покана за услуга

Публична покана за услуга с предмет: „Подготовка на документации за процедури по Закона за обществените поръчки по проект: „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.” Публична покана Пакет документи: Линк1. Линк2. Дата на публикуване:…