Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

  Наименование: „Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на Общинска администрация Димитровград, ОП „Социално предприятие – Обществена перална” Димитровград, целодневните детски градини и обединени детски заведения и социалните услуги, предоставяни на територията на Община Димитровград”.. с: Обособена позиция №1 –„Доставка на перилни и почистващи препарати и…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

  Наименование: „Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на Общинска администрация Димитровград, целодневните детски градини и обединени детски заведения и социалните услуги, предоставяни на територията на Община Димитровград” с: Обособена позиция №1 –„Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на социалните услуги, предоставяни…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

  Наименование: „Изработване на материали за информация и публичност по проект „Детската градина и училището – пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване” BG051PO001-4.1.05-0167, одобрен за финансиране по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

  Наименование: „Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на Общинска администрация Димитровград, целодневните детски градини и обединени детски заведения и социалните услуги, предоставяни на територията на Община Димитровград” с: Обособена позиция №1 –„Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на социалните услуги, предоставяни…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

  Наименование: Текущ ремонт на напоителен канал към защитена местност „Злато поле”, Община Димитровград. Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 10.05.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 10.05.2013 г. до 17:00 часа Описание на…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

  Наименование: „Одит по проект „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 09.05.2013 г. до 17:00…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

  Наименование: „Осъществяване на одит по проект на Община Димитровград: BG161PO001/1.1-10/2010/009 „Формула Марица Арт – Еко фестивал”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 09.05.2013 г. до 17:00 часа…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

  Наименование: „Одит на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на община Димитровград” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 09.05.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната…

Публична покана за строителство

  Наименование: „Основен ремонт на басейн „Химик”, гр. Димитровград” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 26.04.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 26.04.2013 г. до 17:00 часа Описание на предмета на поръчката: Предметът на…

Публична покана за строителство

  Наименование: „Преустройство на училище в детска градина, УПИ І-293, кв. 34, с. Добрич, община Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 26.04.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 26.04.2013 г. до 17:00 часа…