Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти на обекти: Обособена позиция № 1: „Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура в „Промишлена зона” кв. Марийно, ул. „Строител” и Обособена позиция № 2: „Изграждане на техническа инфраструктура на територия на бивша консервна фабрика гр. Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Охрана на обекти собственост на Община Димитровград със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Физическа охрана на обекти собственост на Община Димитровград и Обособена позиция № 2 – Охрана на обекти собственост на Община Димитровград чрез сигнално -охранителна техника (СОТ) Процедура: Публична покана по реда на Глава…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

Наименование: „Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на Общинско предприятие ”Обществена пералня” Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 13.12.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 13.12.2013 г. до 17:00…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Избор на изпълнител за осъществяване на седем обучителни екскурзии и екологични акции до природни и археологически забележителности в община Димитровград и един двудневен изведен обобщителен семинар по ОП РЧР BG051PO001-4.1.05-0167 „В детската градина и училището - пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване”. Процедура: Публична покана по реда на Глава…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

Наименование: „Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ ”Христо Смирненски”, с. Радиево, община Димитровград, област Хасково, по обособени позиции:   Позиция №1 – „Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и децата от ПДГ”   Позиция № 2 – „Приготвяне на топъл обяд…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА Доставка на закуски за учениците от І до ІV нлас

Наименование: "Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас" Процедура ПП по реда на глава 8а от ЗОП Срок за получаване на офертите за участие - 19.09.2013 г. Срок на валидност - 19.09.2013 г. Уникален код на поканата в АОП 9019882 Пълен достъп до документацията можете да получите…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

Наименование:  „Специализиран превоз на ученици до 16 -годишна възраст на ОУ „Васил Левски"- с. Ябълково през учебната 2013/2014 год. по разписание” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 09.09.2013 г. до 13:00 часа Срок на валидност на публичната покана:…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Наименование: „Изграждане на пожароизвестителна инсталация на СОУ „Любен Каравелов”, ПМГ „Иван Вазов” и ЕГ „Иван Богоров”, гр. Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 29.08.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 29.08.2013 г. до…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Извършване на физическа охрана на обекти собственост на Община Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 25.06.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 25.06.2013 г. до 17:00 часа Описание на предмета на поръчката:…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

  Наименование: „Доставка и монтаж на детски съоръжения в Община Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 20.06.2013 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 20.06.2013 г. до 17:00 часа Описание на предмета на поръчката:…