Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

  Наименование: „Избор на изпълнител за приготвяне и доставка на храна за нуждите на ОУ ”Христо Смирненски”, с. Радиево, община Димитровград, област Хасково, по обособени позиции: Позиция №1 – „Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и децата от ПДГ” Позиция № 2 – „Приготвяне на топъл…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

  Наименование: „Текущ ремонт на основни поражения и последствия от пороен дъжд на 09.07.2013г. на улици на територията на град  Димитровград” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 21.08.2014 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана:…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

  Наименование: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изграждане на пожароизвестители инсталации в ОУ „Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на пожароизвестители инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня”…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Наименование: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изграждане на пожароизвестители инсталации в ОУ „Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на пожароизвестители инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Разработване на технически, икономически и финансов план за развитие на Община Димитровград по проект „ТЕРитория, енеРгия & Заетост (ТЕRRЕ)” по ОП „Югоизточна Европа 2007-2013”, SEE/D/0276/4.2/X.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 07.07.2014 г. до 17:00 часа Срок…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Наименование: „Основен ремонт на второстепенна улична мрежа на територията на Община Димитровград: ул. „Райко Даскалов” кв. Черноконево, второстепенна улица, обслужваща Център за настаняване тип семеен в кв. Черноконево,  Входящ път на кв. „Габера” от о.т 1 до о.т. 11, гр. Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а”…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Наименование: „Ремонт на целодневна детска градина № 5, с. Горски извор, гр. Димитровград” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 07.05.2014 г. до 17:00 часа Срок на валидност на публичната покана: 07.05.2014 г. до 17:00 часа Пълен достъп до…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Информиране и публичност” по проект „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград”, Договор BG051PO001-5.2.12-0020-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставаме нито едно дете” BG051PO001-5.2.12, компонент 2 „Разкриване на социални услуги…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на работен проект на обект: „Външен главен водопровод от съществуваща водопроводна мрежа на кв. Черноконево до черпателен резервоар на ПС Меричлери”, Община Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 28.03.2014 г. до 17:00…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на работен проект на обект: „Изграждане на физкултурен салон на ОУ „Димитър Н. Матевски”, гр. Меричлери”, Община Димитровград.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 14.03.2014 г. до 17:00 часа Срок на валидност на…