Процедури по ЗОП

Открита процедура за услуга - надзор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0021 Процедура: Открита процедура Име: „Упражняване на строителен надзор на обект „Подмяна на външен главен водопровод от кв. Марийно до кв. Черноконево на Димитровград - I етап.”   Документация за участие може да изтеглите от този линк:  dokumentacia SN vodoprovod.zip

Открита процедура за строителство

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0020 Процедура: Открита процедура за строителство Име: „Рехабилитация на общински път HKV-1008, разклон от път ІІІ-506, с.Каснаково – с. Клокотница” и „Рехабилитация на общински път HKV-1008, разклон от път ІІІ-506, с.Каснаково – с. Клокотница” Подобект „от О.Т. 17 до О.Т. 41+25 м.” по…

Открита процедура

    Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0019     Процедура: Открита процедура     Име: : „Снегопочистване и зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2012/2013 година”, както следва:     - Обособена позиция № 1.  Район с.Райново, с. Долно Белево, с. Злато поле,…

Открита процедура

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0015 Процедура: Открита процедура Име: „Подмяна на външен главен водопровод от кв. Марийно до кв. Черноконево на гр. Димитровград - I етап .” Документация за участие може да изтеглите от този линк dokumentacia vodoprovod Dimitrovgrad.zip  Решение за промяна от този линк Reshenie promiana.pdf …

Открита процедура „Избор на екип за управление на проект: „Димитровград за достъп” (

  Уникален номер в регистъра на обществените поръчката: 00068-2012-0013 Процедура: Открита процедура Име: „Избор на екип за управление на проект: „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.” Документация за участие може да изтеглите от…

Открита процедура Доставка на дидактически материали

  Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0014 Процедура: Открита процедура Име: „Доставка на дидактически материали по проект BG051PO001-4.1.04-0041 „В хармония със себе си и света”, схема BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките…

Открита процедура за изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0012 Процедура: Открита процедура Име: „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население/Рома Алерт”  Документация за участие може да изтеглите от следните линкове: Линк1. Линк2. Линк3. Линк4.

Открита процедура за „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0011 Процедура: Открита процедура Име: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали”, Обособена позиция № 2. „Цимент”, Обособена позиция № 3. “Бой”, Обособена позиция № 4. “Асфалтобетон”, Обособена…

Публична покана за услуга

Публична покана за услуга с предмет: „Подготовка на документации за процедури по Закона за обществените поръчки по проект: „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.” Публична покана Пакет документи: Линк1. Линк2. Дата на публикуване:…

Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград

    Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0010     Процедура: Открита процедура     Име: „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”     Лот 1. Мерки за разпространение на информация и публичност     Лот 2. Подготовка и дизайн на…