Процедури по ЗОП

Открита процедура за строителство

      Наименование: Открита процедура с предмет: „Изграждане на техническа инфраструктура на територията на бивша консервена фабрика, Етап І – Второстепенна улица от о.т. 1220 до бул. „Г. С. Раковски”, Етап ІІ – Второстепенна улица от о.т. 1224 до о.т. 1212 по КК на град Димитровград”, Община Димитровград.” Процедура:…

Открита процедура за услуга

  Наименование: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”. Процедура: Открита процедура Идентификационен…

Открита процедура за услуга - ПРЕКРАТЕНА

Наименование: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”. Процедура: Открита процедура Идентификационен номер…

Открита процедура за услуга

Наименование: Открита процедура с предмет: Обособена позиция № 1 - Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград и зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград и Обособена позиция № 2…

Открита процедура за доставка

Наименование: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Бои” Обособена позиция № 4. „Асфалтобетон” Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – павета” Обособена позиция…

Открита процедура за доставка

  Наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи.” с обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051PO001-5.1.04-0117-C0001 “Звено за услуги в домашна среда Димитровград”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”. Обособена позиция…

Открита процедура за услуга

Наименование: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград” в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Димитровград” по схема за БФП BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, който се осъществява с финансовата подкрепа…

Открита процедура за услуга

  Наименование: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2013/2014 година”, както следва:            - Обособена позиция № 1: Район с.Райново, с. Долно Белево, с. Злато поле, с. Малко Асеново, с. Голямо Асеново,  с. Радиево, с. Бряст,…

Открита процедура за услуга

Наименование: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград” Идентификационен номер на…

Открита процедура за доставка

  Наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” със следните обособени позиции: •           Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •           Обособена позиция № 2 -…