Програма за разпореждане и управление с общинска собственост

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.09.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.07.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.06.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.04.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.03.2023г.

      ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.02.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г.

    П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2023 г.   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Димитровград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023г. Тя съдържа: 1. Прогноза за…

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ - м.01.2023г.

№ Индивидуализация на обекта за концесия Максимален срок на концесията Строителство/ услуги, които ще се възложат с концесията Срокове за изпълнение на възложеното строителство Плащания от концедента Концесионно възнаграждение Наименование на проекта за концесия Предмет на концесията Обект на концесията 2023 1 Концесия на язовир – ПИ 04844.187.735 по КК…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.12.2022г.

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…