Проекти със социална насоченост

Проект „И аз имам семейство”

Проект „И аз имам семейство” се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме“ и се изпълнява в съответствие с  приоритетите, определени  в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и плана за действие…

Проект „Подкрепа за достоен живот”

Проект „Подкрепа за достоен живот” се реализира от Община Димитровград по договор за безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.