М О Т И В И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

М О Т И В И

 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД (приета с решение №766/28.09.2017г.)

 

 

                 С предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград се предлага изменение на цени на услуги и въвеждането на нови услуги с оглед детайлизиране и прецизиране на съответните процедури, като предложението е съобразено с реалните разходи за предоставяне на същите. Към предложението са приложени калкулации на услугите, формиращи крайната им цена. Следва да бъде подчертано, че по-голямата част от настоящите цени не са актуализирани от 2017г., като индексът на инфлация за периода до м.април 2022г. е 25 %. Реалните разходи за предоставяне на услугите следва да бъдат обезпечени и именно това се цели с предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата. Цели се още постигане в по-пълна степен на принципа на справедливост при определяне на конкретните видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставяне.

               Определянето на размера на таксите и разходването им от административните органи по смисъла на пар.1, т.1 от ДР на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се урежда с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Методът на изчисление е посочен в чл. 4 на Наредбата и за приложението на формулата е необходимо да се установят преките разходи за услугата, непреките разходи за предоставянето й, времето за извършването й, средната стойност на часовата ставка на пряко отговорния персонал и т. н.

Необходимостта от промяна на Наредба №10 на ОбС-Димитровград се обосновава и с нормативното задължение да бъдат спазени Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Съгласно чл.7а, ал.1 от посочения закон таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет. С методиката се урежда начинът за определяне размера на таксите и разходването им от административните органи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Размерът на таксите не може да надвишава разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола освен в случаите посочени в чл.1, ал.2 от Методиката.

                Предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата е съобразен и с Инструкция за прилагане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите, издадена на основание Постановление №1 на Министерския съвет от 2012г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

           Всяко едно остойностяване на такси и цени на услуги е извършено при спазването на разпоредбите на закона, методиката и инструкцията.

 

1.Причини, които налагат приемането:

          Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правния статут и компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл. 21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

             Съгласно нормата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, а чл. 8 предписва, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

         Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в нормите на чл.75 – 80 от АПК, като в чл. 80 от АПК е предвидено субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове за неуредените в този раздел въпроси. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Предвид изложеното общинският съвет като орган на местното самоуправление и с оглед предоставените му по закон правомощия е овластен да издава наредби.

           Необходимостта от привеждане на Наредба №10 на ОбС-Димитровград се обосновава с нормативното задължение да бъдат спазени Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Съгласно чл.7а, ал.1 от посочения закон таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет. С методиката се урежда начинът за определяне размера на таксите и разходването им от административните органи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.Размерът на таксите не може да надвишава разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола освен в случаите посочени в чл.1, ал.2 от Методиката.

        Всяко едно остойностяване на такси и цени на услуги е извършено при спазването на разпоредбите на закона , методиката и инструкцията.

Относно промяната на чл. 34:

Отменена т.„г” на чл. 6 , ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)

 

Относно промяната на чл. 35 :

           При осигуряване на здравословна и разнообразна храна, отговаряща на нормативните изисквания, дневният размер на хранителен оклад е между 3,50 и 4,20 лева на дете в детска кухня, което не включва режийни разходи и разходи за персонал. Анализът е на база разходи на средства за дейностите по хранене в детските кухни за последните 6 месеца.

           Разходите за приготвяне на храна в детските кухни се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Всички други разходи за персонал, издръжка и хранителни продукти в детските кухни се финансират със средства от общинския бюджет. През 2022г. осигурения държавен ЕРС за дете в детска кухня е 292,50 лв., като планираното дофинансиране от страна на общината е в размер на 525 лв на дете.

          Предложеното увеличение на дневната такса за детска кухня произтича от завишената издръжка, свързана с ръста на минималната работна заплата и увеличените цени на материалите и външните услуги за периода от последната актуализация на цените, а така също от ръста на цените на основните хранителни продукти.

 

Относно отмяната на чл. 36, ал. 7 - приключили дейности по проекта.

 

Относно промяната в чл. 62, ал.2, вкл. нови точки в Приложение 1 към чл.71 ал.1

      Цените на таксите в библиотеката не са променяни от 2015г.

       Предложеното увеличение е съпоставимо с цените на същите услуги на общинските библиотеки в страната, както и на външни доставчици на подобен тип услуги. То произтича от завишената издръжка на библиотеката, свързана с ръста на минималната работна заплата и увеличените цени на материалите и външните услуги за периода от последната актуализация на цените.

        Едновременно с това, годишна еднократна такса при регистрация е отменена с Решение №562/12.07.2018 г.на ХАС по АД 347/2018 г., с което значително са намалели собствените приходи.

         Ежегодно с около 1000 бр. се увеличават библиотечните единици които освен, че обогатяват библиотечния фонд, са все по-скъпи и изискват допълнителен финансов и човешки ресурс за обработка и поддръжка.

         Въведени са и цени на нови услуги, свързани с наличието на търсене на нов вид библиотечни услуги – предлагани и по електронен път, вкл. и интерес за ползване на зала „Снежана Янева” от външни организации с цел провеждане на срещи, презентации, беседи, осигуряването на необходимите условия за които са свързани с допълнителни разходи за материали и човешки ресурси, вкл. и режийни разходи.

 

Относно промени в точки 66-70 от Приложение 1 към чл.71 ал.1

         Промените са наложени от настъпилите промени в статута и структурата на Исторически музей – Димитровград. От 2017г., в структурата на музея е включен обект Ретро апартамент.

        Повишени са разходите, свързани с въведеното удължено работно време на обектите към Историческия музей, наложени от завишения интерес към тях. От 2016 г. Исторически музей работи от 1 март до 31 октомври без прекъсване, включително в събота и неделя и на всички официални и национални празници. Информационният център при обект „Светилище на нимфите и Афродита” – село Каснаково работи от 1 март до 31 октомври без прекъсване, включително в събота и неделя, и на всички официални и национални празници.

          Въвеждането на групов и семеен билет за посещение е добра практика в почти всички музеи в България. Има интерес и от страна на посетители и тур оператори към такъв вид билети.

         Ежегодно с около 500 бр. се увеличават експонатите във фондовете и колекциите, които освен, че обогатяват музея, изискват допълнителен ресурс за профилактика, съхранение и поддръжка.

        В общинските музеи (например Асеновград, Перущица, Поморие, Правец, Исперих и др.) цените на билетите са средно 4 лв. за възрастни и 2 лв. за ученици за един обект. Към днешна дата, в димитровградския музей, билетът е два пъти по-евтин, тъй като за посещение на отделен обект посетителят заплаща на практика 0,50 лв.

       Цените на таксите в музея не са променяни от 2010г. За същата година издръжката му е била 112 560 лв. за 5 щатни бройки назначен персонал, в това число и директор. За 2020г., издръжката на музея е била 224 247 лв. за 12 щатни бройки назначен персонал. В този период към музея е прехвърлен обект „Светилище на нимфите и Афродита”, село Каснаково с три бройки (2 екскурзоводи и един аниматор), които го обслужват без прекъсване. Минавайки през 2012г. на делегиран бюджет, към щата на музея е добавена ½ бройка счетоводител, който по-рано е бил на щат към направление „Култура и вероизповедания”, Община Димитровград. През 2017г. към музея е прехвърлен за стопанисване Ретро апартамента на бул. „Д. Благоев” № 9. Към щата на музея, във връзка увеличението на обектите, са назначени хигиенист и информатор.

        Основанието за въвеждане на такси за посещения в ЦПЛР – НАОП „Джордано Бруно” е чл. 293, ал.1, т. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование.

Мотиви:

  1. През 2021г., за ЦПЛР- НАОП „Джордано Бруно” е закупен нов дигитален планетариум, в резултат на което интереса за посещение в центъра на граждани от града и региона е увеличен многократно.
  2. В страната, в останалите дигитални планерариуми таксите за посещение варират межде 10 и 12 лв.
  3. Безплатни са посещенията за деца със специални образователни потребности, деца и младежи, потребители на социални услуги за резидентна грижа, за деца и пълнолетни лица с увреждания ТНР над 50%, организираните групови посещения на деца и ученици от училищата и детските градини в община Димитровград
  4. Поради засилен интерес за ползване на лекционната зала в НАОП от външни организации с цел провеждане на срещи, презентации, беседи, осигуряването на необходимите условия за което е свързано с допълнителни разходи за материали и човешки ресурси, вкл. и режийни разходи.

 

         Повишението на цените на услугите, предоставяни от ОП „Благоустрояване”, се дължи на поскъпването на горивата и смазочните материали, поскъпването на резервните части и консумативи, както и увеличението на минималната работна заплата.

           Таксите на корен за дървени материали, добити в имоти от общински горски фонд и общински извън горски територии, са съобразени с ценоразписа на ТП ДГС Хасково, с което Община Димитровград има сключен договор по реда на чл.181 от Закона за горите.

 

2. Цели, които се поставят:

         Прецизиране на нормативната уредба с местно значение, синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, както и цели съдържанието на наредбата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги. Реалните разходи за предоставяне на услугите следва да бъдат обезпечени и именно това се цели с предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата. Цели се още постигане в по-пълна степен на принципа на справедливост при определяне на конкретните видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставянето им.

        Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър. В Административният регистър са въведени услугите, извършвани от общините, като за всяка от тях е приет Уникален идентификатор, състоящ се от 4 цифри и единно наименование на услугите.

 

3. Очаквани резултати:

        Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите - прецизиране на нормативната уредба с местно значение и синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

         Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

 

5. Анализ на съответствие с правото на ЕС:

          Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е съобразен с действащото законодателство и не противоречи на правото на Европейския съюз.

           Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 27 май 2022г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

           Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград , могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до кмета на Община Димитровград.