Променен годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Димитровград през 2021г.

 Променен годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Димитровград, през 2021г.

ПЛАН 2021