Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

Решение № 848/25.01.2018 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 31/25.01.2018 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2018 г. - част 1 (Приложения №№ 1-11)

Решение № 848/25.01.2018 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 31/25.01.2018 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2018 г. - част 1 (Приложения №№ 12-17)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между общински училища и общински детски градини, прилагащи системата на делегиран бюджет в сфера "Образование" и Правила за промени в разпредението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2018 година

Файлове: