Обява във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

                                   № РД-06-170

Димитровград,   30.01.2018 год.

Община Димитровград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01,процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Свободно работно място:

 

                                             За длъжността „Хигиенист”

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – основно

2. Познаване на нормативната уредба – необходимите инструкции на РЗИ.

3. Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит.

4. Място на работа – Център за ранна интервенция на уврежданията

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

     1. Да работят самостоятелно и в екип.

     2. Да имат качества за оперативност, комуникативност, отговорност към своите служебни задължения.

     3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

     4. Да имат моралната и психологическа нагласа да работят с децата от целевата група.

 

ІІІ. Характер на работата

      1. Извършва ежедневно почистване на помещенията, коридори, врати, прозорци, работни повърхности;

     2. Съгласно изискванията на РЗИ поддържа нужното хигиенно ниво в Центъра за ранна интервенция на уврежданията;

     3. Следи за повредите в различните помещения (счупени стъкла, столове, развалени кранчета на чешми и др.) и ежедневно ги съобщава на Ръководителя на центъра.

     4.Спазва правилата по охрана на труда, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания.

 

За длъжността „Хигиенист” ще бъде сключен трудов договор по реда на чл. 70 ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ за срок  до 31.12.2018 год. на 4 часов работен ден. Длъжността може да се заема и по втори трудов договор.

ІV. Начин на провеждане на подбора:

1.Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.

2.Интервю с допуснатите кандидати.

 Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на партерния етаж в сградата на общинска  администрация Димитровград.

 

V. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до кмета на общината по образец
  2. Автобиография по образец
  3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
  4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  5. Декларация по образец.
  6. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство се представят при сключване на трудовия договор, ако кандидатът бъде одобрен.

 

     VІ. Срок за подаване на документите –  до 17.00 часа на 02.02.2018 год.

    

     VІІ. Място на подаване на документите:

  1. Документите следва да бъдат представени в  Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15,  Център  за информация и услуги на граждани  гише № 1 „Деловодство”, в запечатан плик, всеки работен ден от 8.30 до 17,00 часа.
  2. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG 05M9OP001-2.004-0013-C01                     - трите имена на кандидата;

           - позиция.

            3.  Документи за кандидатстване могат да се изтеглят от:

          - интернет страницата на Община Димитровград

 

Лице за контакт

Елена Тодорова - предоставя на кандидатите допълнителна информация

Ръководител проект

Тел: 0888901425

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

Документи за кандидатстване

Заявление за работа

Автобиография

Декларация

 

Файлове: