Процедура по подбор на кандидати за обучение по ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност” в Център за комплексни услуги

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1658

Димитровград, 27.10.2017 година

 

Община Димитровград на основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и в качеството бенефициент по проект BG05M9OP001-2.005-0104-C01 „Център за комплексни услуги”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще осъществи подбор на  лица за обучение по ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност” за ефективно и пълноценно осъществяване на планираните в проектното предложение дейности.

 

 О Б Я В Я В А

 

Процедура по подбор на кандидати за обучение по ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност” в Център за комплексни услуги:

 

1. Брой на обучаваните лица – 15 бр.

2. Кратко описание:

Проектът предвижда  обучение в Център за комплексни услуги по Ключова компетентност  КК4 „Дигитална компетентност” на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства/деца и пълнолетни лица с увреждания/, за пълнолетни лица с увреждания и неактивни или безработни лица. Обучението ще се провежда по утвърдена учебна програма за не по-малко от 45 учебни часа. Успешно завършилите ще получат документ, доказващ завършеното обучение. Получените документи при завършването на обучението, ще дадат възможност за трайно връщане на пазара на труда. След приключване на обучението за придобиване на Ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност”, успешно завършилите обучението ще бъдат включени в  субсидирана заетост за срок до 6 месеца

3. Минимални изисквания към кандидатите:

Лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства - деца и пълнолетни лица с увреждания;

Неактивни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

Да имат навършени 18 години;

Образователна степен: основно образование;

Да не са осъждани;

Професионална област: не се изисква;

Професионален опит: не се изисква.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Копие от документ за завършена степен на образование или клас;
  • Копие от документи удостоверяващи полагането на грижа за зависим член на семейството;
  • Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство);
  • Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец;
  • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец.

Място за подаване на документите

  1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 6 в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
  2. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Център за комплексни услуги“, договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г.,

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

 

Срок за подаване на документите – от 30.10.2017г. до 11.12.2017г.(вкл.) до 16.00 часа.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът протича в един етап, в който комисията извършва оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за подбор;

До участие в обучението по проекта не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

След извършване на проверката на документите на кандидатите, комисията изготвя протокол и списък на кандидатите по азбучен ред.

Извлечение от протокола, се изпраща на явилите се кандидати по електронната поща. Одобрените кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград.

Списъците с одобрените  кандидати, както и информация за стартиране на обучението по Ключова компетентност КК4 „Дигитална компетентност” се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Димитровград;

 

 

Лица за контакти: Антоанета Шаркова – ръководител проект – тел. 0391/68 280;

Катерина Мазгалова – координатор проект – тел. 0391/68 250

Веселина Колева – технически сътрудник по проект – 0391/68 232

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

Изготвил:

Антоанета Шаркова

Ръководител проект

 

Образци за изтегляне:

Заявление

Декларация гражданство

Декларация лични данни

 

Файлове: