Процедура по подбор на кандидати за обучение и за наемане на длъжност „социален асистент” за предоставяне на услуги в Център за комплексни услуги

ЗАПОВЕД

 

№ ……………….

Димитровград, ………………..2017 година

 

Община Димитровград на основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и в качеството бенефициент по проект BG05M9OP001-2.005-0104-C01 „Център за комплексни услуги”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще осъществи подбор на  лица за обучение и наемане на длъжност „социален асистент” за ефективно и пълноценно осъществяване на планираните в проектното предложение дейности.

 

 О Б Я В Я В А

Процедура по подбор на кандидати за обучение и за наемане на длъжност „социален асистент” за предоставяне на услуги в Център за комплексни услуги:

1. Социални асистенти – 38 бр.

2. Кратко описание на длъжността „социален асистент”:

Проектът предвижда предоставяне на комплекс почасови услуги, насочени към социалната работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.

3. Минимални изисквания към кандидатите:

Неактивни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

Да имат навършени 18 години;

Образователна степен: средно образование;

Да не са осъждани;

Да бъдат без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни и възрастни самотни хора, с деца и младежи с умствени затруднения или физически увреждания;

 Професионална област: не се изисква;

 Професионален опит: не се изисква.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Да имат желание и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и от уязвими групи.

Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип.

5. Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография (образец);
  • Копие на диплома за завършено образование;
  • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения за предоставяне на услугата „Социален асистент”(ако лицето притежава такива);
  • Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство);
  • Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец;
  • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец.

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен/и потребители

6. Място и срок за подаване на документите

  1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 6 в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
  2. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Център за комплексни услуги“, договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г.,

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

 

3. Срок за подаване на документите – от 02.10.2017г. до 23.10.2017г.(вкл.) до 16.00 часа.

7. Начин на провеждане на подбора

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на съответната длъжност;

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Димитровград;

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто  се организира от председателя на комисията и  преминава в два етапа – попълване на подготвения въпросник и събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността.

След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.

На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите във възходящ ред.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на явилите се кандидати по електронната поща. Одобрените кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград.

 

Лица за контакти: Антоанета Шаркова – ръководител проект – тел. 0391/68 280;

Катерина Мазгалова – координатор проект – тел. 0391/68 250

Веселина Колева – технически сътрудник по проект – 0391/68 232

 

Образци за изтегляне:

 

Заявление

Автобиография

Декларация гражданство

Декларация лични данни

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

 

 

Файлове: