“Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейк

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020

 

Процедура на директно предоставяне

BG16RFOP001-1.032

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Димитровград”

 

Част от процедура:

 BG16RFOP001-1.001-039

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

№ от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0002- С01

 

 

 

 

     Във връзка с изпълнение на проектно предложение № BG16RFOP001-1.032-0002 “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове  в образователната инфраструктура  в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“, одобрено за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се сключи административен договор № РД-02-37-212/19.10.2016г. с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0002- С01 между Община Димитровград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020:

 

-Предмет- “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове  в образователната инфраструктура  в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“

 

-Обща стойност на проекта- 6 031 000,00лв., представляващи 100% Безвъзмездна финансова помощ

 

-Период- 19.10.2016г.-19.04.2019г.

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Файлове:

Последна промяна: 10:44:22, 06 март 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

23

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

157

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

146

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини