ОБЯВЛЕНИЕ / 09.02.2016

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

                                                                            К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 09.02.2016год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-4194#3 / 05.1.2016год. заповед № РД-06-6 / 05.01.2016год. на Кмета на община Димитровград ведно със заверено копие от графичната част от  Проект за изменение  ПУП - План за регулация и План за застрояване на УПИ V  отреден „За склад  за селскостопански инвентар „ в кв. 606, с идентификатор 21052.338.51  по кадастрална карта на гр. Димитровград с промяна на предназначението „За търговски и складови дейности „.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото  и  приложенията  към него както следва:

- собственици -наследници  на имот с идентификатор 21052.338.21-м.”Герен дору” по кадастрална карта на гр. Димитровград- не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 005QO3 D,  ИД PS 6400 005QO1 B, ИД PS 6400 005 QO2 C, ИД PS 6400 005QO4 E , ИД PS 6400 005QO0 A Q , ИД PS 6400 005QO4 E.

- собственик  на имот с идентификатор 21052.338.27-м.”Герен дору” по кадастрална карта на гр. Димитровград- не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 005QNZ 8.

- собственик  на имот с идентификатор 21052.338.22-м.”Герен дору” по кадастрална карта на гр. Димитровград- не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 005QOE O Q , ИД PS 6400 005QOF P,  ИД PS 6400 005QOD N, ИД PS 6400 005QOA K, ИД PS 6400 005QOC M,

- собственик  на имот с идентификатор 21052.338.24- м.”Герен дору” по кадастрална карта на гр. Димитровград- не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 005QOM W.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ обявлението  се залепи на таблото за обявления в партерния етаж в сградата  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок  от днес 09.02. 2016 год. заинтересованите лица могат да обжалват настоящата заповед съгласно  чл. 215 ал. 1 от ЗУТ.

Заверени копия от заповедта и проекта може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

 

 

Срокът по съобщаване  изтича на 23. 02. 2016г.

 

 

 Отдел „УТКР” при Община Димитровград