oбявление №45

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 45/22.01.2016г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       Днес, 22.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#3/21.12.2015г. заповед № РД-06-2147/17.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград                   за одобряване допълването на кадастралната основа на имот пл. № 211 – попадащ в УПИ І-отреден „За индивидуално жилищно застрояване с малка височина”   в кв. 17 по плана на с.Крепост, при което след разделяне се отреждат нови имоти : имот пл. № 806 и имот пл. № 807 и Проект за изменение на ПУП – План                   за регулация като вътрешните регулационни линии се прокарват по имотни граници при запазване на уличната регулация и се урегулират нови :                  УПИ VII-806 и УПИ VIII-807.  

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство            на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието               на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което      се установи, че заинтересованите лица съгласно чл.131 от Закона за устройство                на територията не са получили писмото, видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 005OMO U /непотърсено/

-ИД PS 6400 005OMM S /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 22.01.2016г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-2147/17.12.2015г. на Кмета          на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 05.02.2016г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.