обявление №39

ОБЯВЛЕНИЕ  № 39/21.01.2016г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 21.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4778#4/28.12.2015г. Проект                    за изменение на ПУП – План за застрояване на новообразувани УПИ XI-6445 и                 УПИ XII-6445, във връзка със заведената процедура за одобряване на Проект                     за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IX-6445 в кв. 181 по плана                         на Димитровград, представляващ имоти с идентификатори 21052.1015.486 и 21052.1015.485 по Кадастрална карта, обявен с писмо регистрационен индекс УТКР-30-4778#1/07.12.2015г., изготвен съобразно разрешение – дадено със заповед № РД-06-1697/06.10.2015г. на Кмета               на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                    на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което             се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство                      на територията не е получило писмото, видно от обратна разписка : ИД PS 6400 005M2M 6 /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 21.01.2016г. заинтерисованото лице може     да направи писмено възражение, предложение и искане по Проекта до Общинската администрация съгласно чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Срокът за обявлението изтича  на 04.02.2016г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.