Свободно работно място за длъжността „Здравен медиатор”

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Обявява свободно работно място за длъжността „Здравен медиатор”

Необходими документи:

          -  Автобиография

-  Мотивационно писмо

-  Копие от диплома за завършено средно образование

-  Заявление по образец

-  Декларация по образец

Образец на заявлението и декларацията се получават  в сградата на общинска администрация - стая 143, етаж 14  или от деловодството, на партера в сградата  на Община Димитровград – гише № 1.

Изисквания към кандидатите:

          - Завършено средно образование

-  Принадлежност към общността, в която ще работи

-  Добро познаване на проблеми на общността и съпричастност

-  Владеене на езика на общността

-  Много добри комуникативни умения

-  Умения за работа с компютър – MS Word, интернет, електронна поща

-  Предимства: познания и/или опит в социалната и здравна сфера

Провеждане на конкурса на два етапа:

I етап: преглед на представените от кандидатите документи, като до втория етап ще се допуснат само кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания

II етап: провеждане на интервю

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

 

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 23 февруари  2016 г.

Документите се подават в деловодството на партера в сградата  на Община Димитровград – гише № 1.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни заведения

- Посредничество между уязвими групи със здравни и социални служби

- Подпомагане при попълване на различни документи

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия за повишаване на здравната култура

 Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net