oбявление №19

ОБЯВЛЕНИЕ  № 19 / 12.01.2016г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

     Днес 12.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4279#2/14.12.2015 год. заповед №РД-06-2118/11.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация  на кв.34 по плана на с.Брод, при което се урегулира нов УПИ V-404.

    Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

Собственик на имот пл.№404, кв.34 по плана на с.Брод не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 005PAU P

      При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

      В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 12.01.2016 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта чрез Община Димитровград до Административен съд – гр.Хасково.

      Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

      Справки на тел. 0391 68263

      Срокът  за съобщаване на заповедта изтича на 26.01.2016 год.

      Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

       ОТ ОБЩИНАТА