Приеми ме 2015

                                              

    Проект „Приеми ме 2015”

 

На  11.12.2015г. Община Димитровград подписа Споразумение №BG03-ПС01-7. Във връзка с изпълнение на проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”.

Община Димитровград, заедно с други 81 общини е партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”, гр. София. Обща стойност на проекта е   51 600 000.00 лв.

 

Настоящият проект допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007­2013 г., който допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

 

 Проект  „Приеми ме 2015” е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

Специален фокус ще се постави върху настаняването на деца до 3­годишна възраст.

Новият проект ще надгради предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда в общините, включени в проект „И аз имам семейство“, както и в други общини, в които се развива социалната услуга „приемна грижа“.

 

Обща цел на проекта:  

Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.

 

Специфични цели:

 1. Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
 2. Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
 3. Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3­годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
 4. Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по­голяма сигурност и ефективност на работещите.

 

Целеви групи:

 1. Кандидати за приемни семейства, приемни семейства и семейства на близки и роднини 
 2. Деца с увреждания
 3. Деца жертви на насилие и трафик
 4. Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни близки и роднини
 5. Деца в риск, търсещи или получили международна закрила (вкл. непридружени бежанци)
 6. Деца, настанени в специализирани институции
 7. Деца, настанени в приемни семейства 
 8. Деца, настанени в семейства на близки и роднини

 

Проектът „Приеми ме 2015” е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Плана за действие за нейното изпълнение и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 година.

 

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008­2018 г. ­ осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Въвеждането на иновативни компоненти ще доведе до усъвършенстване на приемната грижа на общинско, регионално и национално ниво, до по-широк обхват на децата, нуждаещи се от приемна грижа.

 

Пръссъобщение -16-01-2016.docx

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

 

 

Файлове:

Последна промяна: 13:51:13, 06 март 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

77

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

207

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

169

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини