Подбор на социални работници за Екипа по приемна грижа предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Димитровград

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Димитровград, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”, гр. София която е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, ще осъществи подбор на  социални работници за Екипа по приемна грижа предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Димитровград.

Обявление

Заявление за участие в подбор

Длъжностна характеристика

Типова автобиография

Декларация по чл.107а, ал.1 от КТ

Декларация - Приложение 1

Файлове: