Заповед за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-1435

 

Димитровград 18.08.2015 година

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: “Рехабилитация и реконструкция на тротоарно пространство северно от бул. „Д.Благоев” от ул. „Иван Вазов” до бул. „България” и предгарово пространство”.

 

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

         Временно обществено ползване на:

  • Участък от бул. „Димитър Благоев” от сграда на Централна Поща Димитровград до блок №17 на бул. „Д.Благоев”.
  • Временната организация на движението важи за 20.08.2015 г.

Да се пренасочи движението на ППС през обслужваща улица на паркинг пред сграда на РУП- Димитровград.

Да се поставят знаци, указващи стеснението на пътя.

Определям Руска Иванова Благоева (0888 005 897) – Ръководител ЗБУТ към фирма „Ти Ви Би” ООД за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи на обекта.

Определям инж. Пенка Пеева Русева (0886 010 300) – Технически ръководител към фирма „Ти Ви Би” ООД за отговорно длъжностно лице за извършване на строителни и монтажни работи на обекта.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград за сведение и заинтересованите лица за изпълнение.

Светослав Стойков

Зам.-Кмет на Община Димитровград