обявление №446

ОБЯВЛЕНИЕ  № 446/18.08.2015г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       Днес, 18.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол                     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1858#6/22.07.2015г. заповед                            № РД-06-1243/20.07.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект                 за изменение на ПУП – План за застрояване на УПИ Іотреден „За КЖС, АПК, търговия                 и трафопост” в кв. 172 по плана на Димитровград, с който за имот – сграда с идентификатор 21052.1015.287.4 по Кадастралната карта се предвижда нов режим на застрояване с цел реализиране на инвестиционно намерение за надстрояване на „Шивашки цех”.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Станка Стефанова Лапачка           и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър                  и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията, не са получили писмото – видно от обратни разписки :

№ 3 – R № ИД PS 6400 005D8H Y /непотърсено/

№ 4 – R № ИД PS 6400 005D8J 0 /преместен на друг адрес/

№ 6 – R № ИД PS 6400 005D8P 6 /преместен на друг адрес/

№ 7 – R № ИД PS 6400 005D8R 8 /преместен на друг адрес/

№ 9 – R № ИД PS 6400 005DBA U /преместен на друг адрес/

№ 10 – R № ИД PS 6400 005DBC W /преместен на друг адрес/

№ 11 – R № ИД PS 6400 005DBE Y /преместен на друг адрес/

№ 13 – R № ИД PS 6400 005DBI 2 /непотърсено/

№ 14 – R № ИД PS 6400 005DBK 4 /непотърсено/

№ 17 – R № ИД PS 6400 005D88 P /преместен на друг адрес/

№ 18 – R № ИД PS 6400 005D8A R /преместен на друг адрес/

№ 21 – R № ИД PS 6400 005D8G X /непотърсено/

№ 23 – R № ИД PS 6400 005D8K 1 /починал/

№ 25 – R № ИД PS 6400 005D8O 5 /непотърсено/

№ 27 – R № ИД PS 6400 005D87 O /непотърсено/

№ 28 – R № ИД PS 6400 005D89 Q /непотърсено/

№ 32 – R № ИД PS 6400 005D71 Y /непотърсено/

№ 33 – R № ИД PS 6400 005D6Z E /починал/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува            на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 18.08.2015г. заинтерисованите лица могат                  да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стоя 72 на VII-я етаж в сградата           на Общината.

Срокът по съобщаване на Констативния протокол изтича на 01.09.2015г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.