Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград през месец септември 2015 г.

1.Докладна записка вх. № ОбС-07-309 (изх. № РД-28-543) от Иво Димов относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства в Община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

2.Докладна записка вх. № ОбС-07-310 (изх. № РД-28-545) от Иво Димов относно: Промяна на Решение 1232 от 27.03.2014 г. във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от фонда за органите на местно самоуправление - ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи в изпълнение на проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Димитровград - десен бряг”  по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”

3.Докладна записка вх. № ОбС-07-311 (изх. № РД-28-546) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване на частен поземлен имот с №057006, местност „Над село” с вид на територията „земеделска” и н.т.п. ”нива” по Картата на възстановената собственост за землеще с.Голямо Асеново, във връзка с провеждане на процедура  за преотреждане на земеделската земя за неземеделски нужди и изграждане на инсталация за производство на метан,работеща с индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции

4.Докладна записка вх. № ОбС-07-304 (изх. № РД-28-529) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от фонда за органите на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа  на следващия програмен период”  по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

5.Докладна записка вх. № ОбС-07-305 (изх. № РД-28-541) от Иво Димов относно: Приемане на актуализация на "Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качеството на атмосферния въздух в района на гр. Димитровград с период на действие 2015-2018 г.

6.Докладна записка вх. № ОбС-07-306 от Стефан Димитров относно: Приемане на изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград.

7.Докладна записка вх. № ОбС-07-307 от Стефан Димитров относно: Изграждане на "зелен" паркинг на ул. "Н. Й. Вапцаров" №11, град Димитровград

8.Докладна записка вх. № ОбС-07-308 от Тодор Ташев относно: Докладна записка относно запазване цената на водата на сегашното равнище и запазване на работните места на служителите във "ВиК" - Димитровград.

Файлове: