Медицинска сестра

ЗАПОВЕД

 

РД-06-1961/22.12.2014г.

Димитровград

 

Община Димитровград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на проект „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград”, Договор BG051PO001-5.2.12-0020-C0001

 

                             ОБЯВЯВА 

 

Провеждане на процедура по подбор на персонал за  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” за длъжността:

Медицинска сестра – 1 бр.

 

 

І. Кратко описание на длъжността: предоставя квалифицирана медицинска грижа, съгласно индивидуалните потребности на всеки потребител в ЦНСТ. Отговаря за контактите с личните лекари на децата и младежите, както и със здравните работници от съпътстващите услуги. Обменя с тях информация за здравословното състояние и конкретната терапия за всеки потребител. Осигурява необходимата им медикаментозна терапия. Организира необходимите прегледи, имунизации и др. Поддържа медицинската документация.

 

ІІ. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Образователна степен: професионален  бакалавър.

 Професионална област: медицинска сестра общ профил/детски профил; медицински фелдшер; акушерка

 Професионален опит: 1 (една) година

 Други:

 • отговаря на условията на чл.4 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (членство в БАПЗГ)
 • отговаря на условията на чл.191, ал.1 от Закона за здравето (5г. непрекъснатост при упражняване на професията)

 

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи. Да познава нормативната база за предоставяне на социални и здравни услуги. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

      ІV. Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие – по образец.
 • Професионална автобиография.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.
 • Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец.

 

    V. Място за подаване на документите:

 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, гише № 1, Център  за информация и услуги на граждани, гише  № 1 – Деловодство в запечатан, непрозрачен плик, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
 2. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

             - Проект „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград”, Договор BG051PO001-5.2.12-0020-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не  изоставаме нито едно дете” BG051PO001-5.2.12, компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

3. Срок за подаване на документите – до 16.00 часа на13.01.2015г. включително

     

         VІ. Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът протича в два етапа:

 1. Първи етап – Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап - Интервю  с допуснатите кандидати.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Димитровград.

На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта.

        

      Лице за контакти: Ивелина Златева – ръководител проект  –  тел. 0391/ 6-75-86

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

Файлове: