Образование за интеграция

Училище Владимир Видрич, Кутина подготвят проектно предложение „Образование за интеграция” по програма Еразъм+ (Дейност К2: Сътрудничество за инициативи и обмен на добри практики – стратегически партньорства, срок за кандидатстване 30 април 2014). Целта на проекта е разбиране на разнообразието на учениците от ромската общност в гр. Кутина и в партниращото училище като ключ за насърчаване на представените резултати в основното образование.
Управляващ орган/ схема ЕРАЗЪМ +
Стойност/лева 60 618,07 за училище "Пейо Йаворов"
Последна промяна: 09:14:36, 7 Март 2020

Още новини

„Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион”

730

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: „Околна среда” Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени…

“Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона”

741

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: “Устойчив туризъм” Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е да даде тласък…

„Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция”

806

Финансиращ орган: Оперативна програма  „Региони в растеж”  2014-2020   Процедура: BG16RFOP001-5.002  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”   Цел на проекта:   Основната цел на проектното предложение е чрез неговото изпълнение да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която допринася за по-пълното предоставяне…

Към всички новини