ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

 

Наименование:

„Избор на изпълнител за приготвяне и доставка на храна за нуждите на

ОУ ”Христо Смирненски”, с. Радиево, община Димитровград, област Хасково,

по обособени позиции:

Позиция №1 – „Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и децата от ПДГ”

Позиция № 2 – „Приготвяне на топъл обяд на целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР – ученици от І до VІІІ клас.”

Позиция №3 – „Доставка на мляко или млечни продукти за ученици от І до ІV клас и децата от ПДГ”

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

31.10.2014 г. до 16:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

31.10.2014 г. до 16:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

31.10.2014 г., от 16:30 часа в дирекцията в сградата на ОУ „Христо Смирненски” с Радиево, община Димитровград, ул. „Партизанска” № 31

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация: ZOP_OU.Hr_Smirnenski_s_Radievo.rar

Уникален код на покана в ПОП

9035029

Дата на публикуване: 22.10.2014 г.

 

Протокол по чл. 101г от ЗОП

Договор

 

Файлове: