Решение № 1119 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1119
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 год. и на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема бюджета на Община Димитровград за 2007 год., с направените с гласуванията от извънредната сесия на Общински съвет-Димитровград на 28.02.2007 г. промени, които следва да бъдат отразени по бюджета, съответните функции, дейности и параграфи:
 
1. по прихода в размер на                                                      22 530 452 лв.
(Приложение 1)
1.1. приходи от държавни трансфери                                      8 995 040 лв.
          в т.ч.
          Преотстъпен данък по ЗОДФЛ                                 5 149 718 лв.
          Обща допълваща субсидия                                       3 179 075 лв.
          Целева субсидия за капиталови разходи                              0 лв.
          Преходен остатък от 2006 год.                                     666 247 лв.
          в т.ч. 
          За целеви капиталови разходи                                     100 000 лв.
1.2. Приходи за местни дейности в размер на              13 535 412 лв.
         в т.ч.
         Данъчни приходи в размер на                                 1 297 442 лв.
         Неданъчни приходи в размер на                             7 762 533 лв.
         Обща изравнителна субсидия                                    884 000 лв.
         Компенсация за отменен пътен данък                      513 400 лв.
         Целева субсидия за капиталови разходи                  432 500 лв.
         За изграждане на общински пътища                         228 200 лв.
         За зимно поддържане на пътищата                             39 100 лв.
         Преходен остатък от 2006 год.                               1 829 954 лв.
         Трансфери                                                                    548 283 лв.
 
2. По разходите в размер на 22 530 452 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи (Приложение № 2 и 2-А)
2.1. За делегирани държавни дейности в размер на    8 818 233 лв.
2.2. От държавен трансфер                                            8 328 793 лв.
2.3. От местни приходи                                                    261 132 лв.
2.4. От преходен остатък                                                       228 308 лв.
2.5. За местни дейности в размер на                             13 562 219 лв.
2.6. Резерв за неотложни и непредвидени разходи                    150 000 лв.
 
3. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2007 год. (Приложение № 5)
3.1. Субсидия от РБ                                                               787 700 лв.
3.2. ИБСФ                                                                               1 210 065 лв.
3.3. Собствени бюджетни средства                              2 610 200 лв.
3.4. Външни помощи                                                     2 183 879 лв.
        в т.ч. осигурени                                                                 418 518 лв.
3.5. Други                                                                                 4 724 281 лв.
 
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 3.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                       ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                          /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/