Решение № 1078 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1078
от 22.02.2007 г.
 
 
На основание чл.22 ал.1 т.2 от ЗПСК и чл.24 ал.10 от Устройствения правилник на ОАП-Димитровград
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема Отчет за извършения следприватизационен контрол от Общинска агенция за приватизация за периода 01.01.2006 год. до 31.12.2006 год. (Приложение № 1).
           
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 29 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 0; “въздържали се”- 1 .
 
 
 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                               /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Към Решение № 1078/22.02.2007 г.
 
 
ОТЧЕТ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2006 год. до 31.12.2006 год.
 
            За периода 01.01.2006 год. до 31.12.2006 год. се извърши проверка на следните обекти:
 
ОБЕКТ
дата на договора
КУПУВАЧ
1
“Административна сграда” /Болгар/
07.10.2003
ЕТ “Еделвайс”
2
“Втори етаж” на Битов комбинат
19.09.2003
“АЛЕС” ООД
3
Детска ясла “Снежанка”
10.12.2002
“Лотос” ООД
4
“Детска градина”, с.Каснаково
16.02.2004
“КОПИ и Р” ЕООД
5
“Аптека”, кв.Черноконево
27.10.2004
Керанка Кирова Кирева
6
“Аптека”, гр.Меричлери
27.10.2004
Красимир Гечев Колев
7
“Сграда-бивше училище”,с.Каснаково
21.01.2005
ЕТ “ВИЦ-Христина Иванова”
8
75 % от капитала на “Марица” ЕООД
23.04.2003
“Марица-С” АД
9
Бивша детска градина, с.Сталево
15.12.2005
Бистра Колева Въчева
10
Сграда-Бивш здравен пункт,
с.Голямо Асеново
15.12.2005
Георги Атанасов Ангелов
 
           
            Условията по договорите и поетите задължения по оферти се разгледаха поотделно и обстойно за всеки проверяван обект и се констатира следното:
1. По договор между Община Димитровград и ЕТ “ЕДЕЛВАЙС-Тонка Радева”, с.Добрич за обект “Административна сграда” /Болгар/, купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.13 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да разкрие 5 /пет/ работни места до три години след сключване на договора.
 Обектът е изплатен окончателно. Инвестициите в обекта са извършени.
 Съгласно чл.13 от договора в обекта има разкрити и се поддържат пет работни места, за които има представени копия от разплащателни ведомости и вносни бележки към НОИ.
 
2. По договор между Община Димитровград и “АЛЕС” ООД, Димитровград за обект “Втори етаж” на Битов комбинат купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.12 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да открие десет работни места за срок от три години от датата на договора;
  - по чл.11 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да направи инвестиции в размер на 50 000 лв. за срок до три години от подписване на договора (до края на 2006 год.)
 При направената проверка се установи, че в обекта са разкрити единадесет работни места, за които са представени копия от трудови договори, разплащателни ведомости и справка за изпратени уведомления в НОИ.
 Съгласно чл.11 от договора до момента на проверката има направени инвестиции в размер на 101 988 лв., видно от представени фактури до 31.12.2006 год.
 Съгласно договора всички поети задължения са изпълнени.
3. По договор между Община Димитровград и “ЛОТОС” ООД, Димитровград за обект Детска ясла “Снежанка”, купувачът е поел следните задължения, които съгласно Решение на Общински съвет-Димитровград № 538/29.09.2005 год. са разсрочени, като:
 - до края на 2006 год. купувачът следва да разкрие 4 работни места.
 При направената проверка се установи, че в обекта са разкрити четири работни места, за които са представени копия от трудови договори и справка за изпратени уведомления в НОИ.
 Съгласно договора поетите инвестиции в обекта са изпълнени. Към момента на проверката се извършва реконструкция на обекта.
4. По договор между Община Димитровград и “КОПИ и Р” ЕООД, Хасково за обект “Детска градина”, с.Каснаково, купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.15 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да открие три работни места за срок от три години от датата на договора.
 При направената проверка се установи, че в обекта са открити три работни места, за които са представени копия от трудови договори, разплащателни ведомости и справка за изпратени уведомления в НОИ. Инвестициите в обекта са извършени. Към момента на проверката, обектът функционира като “Цех за бродерии”.
5. По договор между Община Димитровград и ЕТ “Керанка Кирова” за обект “Аптека”, кв.Черноконево, Димитровград, купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.14 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да открие две работни места за срок от три години от датата на договора.
 При направената проверка се установи, че в обекта са открити две работни места, за които са представени копия от трудови договори и справки за изпратени уведомления в НОИ. Инвестициите в обекта са извършени. Към момента на проверката, обектът функционира като аптека.
6. По договор между Община Димитровград и ЕТ “Красимир Гечев” за обект “Аптека”, гр.Меричлери, купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.14 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да открие две работни места за срок от три години от датата на договора.
 При направената проверка се установи, че в обекта е разкрито едно работно място през 2006 год., за което е представено копие от трудов договор и справка за изпратено уведомление в НОИ. В обекта общо за периода 2005-2006 год. има разкрити две работни места. Поетите по договора инвестиции са извършени. Към момента на проверката, обектът функционира като аптека.
7. По договор между Община Димитровград и ЕТ “ВИЦ-Христина Иванова” за обект “Сграда – бивше училище”, с.Каснаково, купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.13 от договора купувачът се задължава да направи инвестиции в размер на 6 000 лв. до 31.12.2006 год.;
 - по чл.14 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да открие три работни места до 31.12.2006 год..
 При направената проверка се установи, че в обекта са разкрити три работни места, за които са представени копия от трудови договори и справки за изпратени уведомления в НОИ. Съгласно чл.13 от договора до 31.12.2006 год. в обекта има направени инвестиции в размер на 22 732 лв., видно от представени фактури. Към момента на проверката, обектът функционира като “Цех за полуфабрикати”.
8. По договор между Община Димитровград и “Марица - С” АД, Димитровград за покупко-продажба на 75 % от капитала на “Марица” ЕООД, купувачът е поел следните задължения:
 - на основание Решение № 426/28.04.2005 г. на Общински съвет-Димитровград купувачът се задължава да направи инвестиции в размер на 90 000 лв. в срок до 31.12.2006 год.;
 - по чл.10 ал.5 от договора купувачът се задължава да запази работните места, които при подписване на договора са 69 броя и да открие нови до 23.04.2004 год.- пет работни места, до 23.04.2005 год.- 18 работни места и до 23.04.2006 год.- 11 работни места.
 При направената проверка се установи, че до месец декември 2006 купувачът е направил инвестиции в размер на 101 600 лв.
 При направената проверка се установи, че в обекта през 2006 год. са разкрити 9 работни места и се поддържат общо 96 броя работни места, за които са представени копия от трудови договори, справка за изпратени уведомления в НОИ и ведомост към 31.12.2006 год.
9. По договор между Община Димитровград и Бистра Колева Въчева за обект “Сграда – бивша детска градина”, с.Сталево, купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.14 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да направи инвестиции в размер на 1 500 лв. до 31.12.2006 год.;
 - по чл.15 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да открие две работни места в рамките на три години.
 При направената проверка се установи, че до момента в обекта не са разкрити работни места. Съгласно чл.14 от договора до 31.12.2006 год. в обекта има направени инвестиции в размер на 1 553 лв., видно от представените фактури.
10. По договор между Община Димитровград и Георги Атанасов Ангелов за обект “Сграда – бивш здравен пункт”, с.Голямо Асеново, купувачът е поел следните задължения:
 - по чл.14 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да направи инвестиции в размер на 1 500 лв. до 31.12.2006 год.;
 - по чл.15 от договора за покупко-продажба купувачът се задължава да открие две работни места в рамките на три години.
 При направената проверка се установи, че до момента в обекта са разкрити две работни места, за които са представени копия от трудови договори и справка за изпратени уведомления в НОИ. Съгласно чл.14 от договора до 31.12.2006 год. в обекта има направени инвестиции в размер на 9 737 лв., видно от представените фактури.