РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 905

от 30.07.2003 г.

1. Общински съвет - Димитровград одобрява за построяването на “Сенник към метален навес” на “Бабин пазар” - Димитровград средства в размер на 20 000 лева.
2. Средствата да бъдат осигурени от фонд “Приватизация”.

Участвали в поименно гласуване - 27 общински съветници, от които “за” - 25, “против” - 0; “въздържали се” - 2.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: