РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 904

от 30.07.2003 г.

Общински съвет - Димитровград упълномощава кмета на община Димитровград инж.Димитър Христов Хаджииванов - представител на община Димитровград в “МБАЛ” АД гр.Хасково да гласува по свое усмотрение по всички точки на дневния ред, съобразно Закона в предстоящото Общо събрание на акционерите на “МБАЛ” АД гр.Хасково.
Участвали в гласуването - 22 общински съветници, от които “за” - 22, “против” - 0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: