РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 903

от 30.07.2003 г.

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, Общински съвет - Димитровград
Р Е Ш И:


Удостоява със званието “Почетен гражданин на Димитровград” Теню Кунев Господинов и Васил Тодоров Писанов, и Дяко Пенев Милев - за “Почтен гражданин на гр.Меричлери”.


Участвали в гласуването - 22 общински съветници, от които “за” - 22, “против” - 0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: