РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 902

от 30.07.2003 г.
На основание чл.21 ал.3 от Закона за вероизповеданията, Общински съвет Димитровград отпуска средства в размер на 10 000 лв. за започване строежа на християнски храм “Св.Димитър” в с.Длъгнево, община Димитровград и 4000 лв. за довършване строежа на проваславен храм в с.Каснаково, община Димитровград.

Участвали в гласуването - 24 общински съветници, от които “за” - 22, “против” - 0; “въздържали се” - 2.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: