РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 899

от 30.07.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ЕТ “Диди” да заплати на община Димитровград право на строеж за обект - външни стълби към собствен апартамент на ул.”Ем.Станев” - върху 4,00 кв.м. в размер на 106,00 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с ЕТ “Диди”, представляван от Димитър Запрянов Димитров.

Участвали в гласуването - 19 общински съветници, от които “за” - 19, “против” - 0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: