РЕШЕНИЕ № 877 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 877

от 25.06.2003 г.1. Общински съвет Димитровград отпуска от фонд “Приватизация” сумата 10700 /десет хиляди и седемстотив/ лева за ремонт на покривите на пансионите, административната сграда, складовете и панелните сгради на СУПЗ - Димитровград.
2. Възлага на кмета на общината да проведе необходимите процедури за сключване на договор за реализация на ремонта.
Участвали в поименно гласуване - 25 общински съветници, от които “за” - 25, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: