РЕШЕНИЕ № 876 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 876

от 25.06.2003 г.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.9 ал.3 от ЗУТ и за продължаване на процедурата по чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет - Димитровград
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за промяна на предназначението на терен от “за залесяване” в “за промишлени нужди” с преотреждане от публична в частна собстевност на 12592 кв.м. намиращи се в кв.152 и 152”а” по плана на Димитровград, одобрен със заповед 3408/66 г. и приобщаването им към упи I кв.152а и упи VI и II кв.152 по плана на Димитровград.
2. Възлага на кмета на община Димитровград да проведе необходимите процедури за разрешаване и одобряване на проекта за изменение на подробния устройствен план - план за регулация на терена отреден “За оранжерии” в кв.152 и 152”а” по плана на Димитровград.
Участвали в гласуването - 19 общински съветници, от които “за” - 17, “против” - 1, “въздържали се” - 1.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: